• June 7th, 2020

MoHSS ge ǀasa daoǁgauga go ǂanǂan kaikhâi ra ǂkhamkhoen hîa HIVsa ūhân !aroma


ǀAEǁGAMS  –  Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis (MoHSS) ge ǂoago Donertaxtsēs ai ǀgamǁî !nās ase nî ǂoaxase ǁgâisa ǂkhanis !Hū!nāsi Daoǁgaugu ǂKhamkhoen hîa HIVsa ūhân (ALHIV) !aromasa go mâi-ai!â. ǁGūbas ge ǂâuǀoa tsî ǀgapi !harib ai hâ ǂurusib kō!gâsa hoa ALHIVn Namibiab !nâ hâna māsa. 
Nē daoǁgaugu !khōǂgā hân ge ǂhâǂhâsa !gao!gaob xūn ǀae!khōs, kō!gâs, ǂkhâ!nâs, dā!harodi tsî ǂgaoǀkhāsa ǀnōb ain xūna nî dīhes îs nēsa dao­ǁgaus ase ī ǂgui!nâgu !âga xu ra hā oe-amdi hîa hoana !khōgā hâ ǂhâsigu ALHIVn diga gowaǀîs !nâ. Sylvia Ashikotos, !Hū!nāsi ǀÔaron tsî Kaikhâi ra ǂKhamkhoen Antiretroviral ǀAe!khōs (ART) di !Khōdana-aos ge ǂoago Donertaxtsēs ai ǂhaitsi ǂanǂans ǁaxasib tawa ge mî, 11 000 xa a !nāsa kaikhâi ra ǂkhamkhoen ge !kharaga ǂurusib ǂnûiǂgādi ǂhanub di di tawa HIV posetifs a !âihesa tsîn ǁîna xu 9 000na ǀae!khōs !naka hâsa. Nē ǂkhanis !oab ge 2018ǁî kurib di !nurib !nâ a ǀnōsa !gôab HIVsa ūhâ ǂkhamkhoen diba ra ǁgau, Namibiab !gâi ai!gûsa ra dīsa ǁGûsa-xu-ǀGôa-i ǁ­ga HIVsa Tani!kharus ǁKhaubadi !nâ. 88 Persentgu ais 2010ǁî kurib ge mâ isa xu  2017­î kurib !nâ 99 persentgu ǁga ge omkhâise. ǁKhā ǁaeb !nâs tsînab ge HIVsa ǂhīgus !gôaba 14 persengu 2010ǁ­î kurib diba xu !nani persentgu kōse 2017ǁ­î kurib ai ge ­ǁgôaxa. Ashikotos ge ge mî, MoHSS ge !kharaga !nandi, hîa Teen Clubs ti ǀgui a ǂansade a ǂgâxa-ūsa, ALHIVn di ǀhûǁareba ǀgaiǀgai tsî mâxōǀkhāgusa ǀgaiǀgais !aroma. Nē !nandi !nâ i ge ra ǁawoǁawohe ALHIVn nî sâsâ ǂnamipeb !nâ ǁîn ǀae!khōde !khō!oa, soǀôana ǁaeb ai ā, ǂgaoǂgao!nâgu tsî ǀhōsa mâxōǀkhāgus tsîna ǀgaiǀgaisa. Ashikotos ge ge mî, ǁnāpa di 100 ǂkhamkhoen ǂkhâ!nâgus !nande 2 964 ǁanina ūhâse !hūb a ǂhabase hâsa. Ai!âs ge ge mî, 5 000 ALHIV ǁanin tsî ­ǁani taman tsîn hoan ge mâtin nē ­ǁōsa a mâ!kharu ǁkhās di ǂkhâ!nâs tsî ǂhâbasa ǂansa a !khō!oasa. Namibiab ge ǂguro !nāsa ALHIV daoǁgaugu ǂkhaniba 2012 !nâ ge māǂui. Nē ǂkhanib ge ǂurusib mâisan, ǀhûhâsib sîsenaon, ǁgau!nâ-aon, kai khâi ra ǂkhamkhoen tsî ǂkhamkhoesib tsî noxopa ǀnîn xa nî sîsenūhe, ALHIVna ae!khōdi, kō!gâs tsî ǂkhâ!nâsa mās !nâ. 
- Nampas


Staff Reporter
2019-09-10 07:48:08 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...