• September 26th, 2020

N$653 miljunsa sîsenga !khōǀgaras !aroma


Garu-a dītsâdi ǂhanub Covid-19 ǂkhâ!nâdi ase ra dīdi !aromas ge Mariǁhōn Ministerisa ǂoago wekheb Mantaxs ai N$400 miljunsa ge mā, ǁnāpas Social Security Commisionsa (SSC) N$253 miljunsa ge mā hîa.

Nē maris ge !Hū!nāsi Sîsengu tsî ǁKhâkorobe !khō!oamaridi Hui!nâs ase nî sîsenūhe Covid-19sa xu ge hâ ­ǁgoaǂuide oe-ams ase. ǁKhātis ge SSC ǁaupexa !nona ǁkhâga mātaresa xu ge !nora kai ­nā ǂnûiǂgādi hîa tsâǀkhāhe hâdi !aroma, îs nēs !nâ-ū sîsenga ǂoa!nâsa ǁkhae tsî ǁgâiba ǀnai ǂkhôadīsa sîsenmā-aona xu ūǁnâ. 

“Nē ǂgaes ge ǀgamǂgerexa !aromasa nî sîsenǂui, ǂgurose, ǁnā ǂâis sîsenmā-aon dis sîsenaona !nubu ǁ­aeb !nâ hâ kais disa ǁkhoao kai, tsî ǀgamǁîse, ǀguiǀguibe khoen hîa Covid-19 mâsib !naka hōǂgāde ǂoa!nâ hâna hui!nâs tsîna,” tib ge mariǁhōn ministeri Iipumbu Shiimiba ǁnā ǂgaesab ǂhanusise gere ǂan!gâsa mā soab ai ge mî. Nē ǂgaes ge ǁkhāti ǀgam mâǂoa hâ ǁgūbara ai !gao!gaosa, ǂgurosa Sîsenmā-aon ǁKhâkorobe Mātares Maride ǂKhâ!nâs  Proxrammi, ǁnā ǂnûiǂgādi hîa îbe-îbe nē Covid-19 mâsib xa ge !hū!nomasi-edi, ǂgaiǀons ai ǁkhâna!oabadi, !narisarimas tsî omkurus tsîn !âga.

Nē proxrammi !nâ-ūn ge nē tsâǀkhāsa ǂnûiǂgādi sîsenaona, huiba nî hō. ǁKhātin ge nēs !nâ-ū nî !gâi!gâba ǀama sîsenmā-aona nî mîǁgui, sîsenaonan !nona ǁkhâgu ǁaeb nēb !nâ sîsenǀû kai tide tsî ǁkhāti !khō!oamaride 50%gu ǀkha ǀoroǀoro tidesa. Nē proxrammi ge 7 900 sîsenmā-aon tsî 65 420 sîsenaon tsîna ǀhaob ai nî mâxōǀkhā. 

Shiimib ge mîsa !oan ge nēpa xu nî domdore khoena ǀnai 1 !Khanǀgôab 2020 dis ai SSCs tawa ga xoamâisen hâ ǁgauǁgaus ǂoa!nâs dis ǀkha. Nē huib ge 50%gu ǁkhzkorobe hōǂgās digu kōse ra hui!nâ, ǀorosib !nâ N$1000 ǁkhâkorobe, !nona ǁkhâgu ǁaeba. SSCs di xoamâisa khoen !gôab ge 43 000 xa a !nāsa sîsenmā-aon tsî 372 000 xa a !nāsa sîsenaon tsîna xu hâ. “Nē xoakhâiba xus ge khoen nî !khō!oasa. 
SSCs ǂgaes tawan sîsenmā-aon tsî sîsenaon tsîna ǁkhâkorobe ǁîn !âsa ra mās ge a ǂhanusi ǁguiǂam tsîn ge ǁnā-amaga nē xoamâisenaona xu ǁ­nān hîa ǁîn di ǁguiǂams ai ǁkhâkorobe go dīǀoaǀoa tama hâ ina, nēsi nēpa xu domdoresa a !âubasen ǁoa,” tib ge Shiimiba gere ǁgui!ā. !Gûǁnâǀgaugu nē mātareǂuis digu nî mâǁae tsî mâti dīhes ge ǀgūǁae SSCs xa nî ǂanǂanhe.  


Edgar Brandt
2020-05-05 09:51:26 | 4 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...