• September 21st, 2020

NIPs ge Covids !âidi ǁkhāsiba go khoraǂui


Namibian Institute of Pathologys (NIP) ge ǁîs di !âidi Covid-19sa !âis !aroma ra ūhe ǁgauǁgaudi disa ǁ­îs di laboratoriums hîa Oshakatis Oshana ǀkharib !nâ ǁgoes !nâ mâs ǁga ra khoraǂui, îs nēs ǀkha khaohâs !nurigu dis !hūb a ǂhabase hâsa oresa hōba. 
NIPS di ǁ­amaǁamaǂharugub ǁhōn danab, Johannes Clemensi ra mîsa !oas ge nē ǂnûiǂgāsa ǁnāti ī mîǁguiba ge ū, Oshakatis di laboratoriums hîa aibesa !âide dīs sîsenni ǀguiba gere dīsa nēsis !aroma !nuriga dītoa tsî mā!kharus senters ase dawasa. “Hoa aiǂhomisendi ge dītoasa tsî da ge ǂansaben hîa ǀō-aisa ǁkhāǁkhākhâisa ǁnā ǀgam masinra hîa nēsi !âidi ǀguidi !aroma goro sîsenūhera ǂnamipe ge !khō!oana nî sî,” tib ge Clemensa ge mî. 

ǁÎb ge ai!â gere !gara!ā, NIPs !nona masinde ra sîsenūsa !âide dīs !aroma tsîn ge texnise !harib khoena a ǁkhāǁkhākhâihesa mâtin nē masinde nî sîsenūsa. ǁKhāǁkhākhâidi !nân ge ǁkhāti nē texnise !harib sîsenaona ge ǁkhāǁkhāhe mâtin polymerase chain reaction (PCR) ti ra mîhe ǀgauba nî sîsenūsa. Clemensi ra mîsa !oab ge nē ǀgauba kaise a ǂgomǂgomsa ­ǁîb ra DNA-i hîa khoe-e xu khoe-i ǁga a ǀkhara-e !âi amaga.”Nē ǀgaub PCR-i dibats ge a ǀgoweǀnō ǁkhā sa ǀkhunugu !âidi hîa tātsē sao ra khoe-i digu ǀkha ǀgui tama i ǀkha,” tib ge gere ǁgui!ā. PCR-i ǀgauba sîsenūs ge ǀgui ǁ­aeb ai ǂauna !gôab !âide a dī ǁkhā tsî ǁnās ǀkha ǂauna !gôab !nuriga tsēs !nâ a hō ǁkhā. “Sida ge !âidi ǀkha da ge a tsoatsoa o, o 50 xa !naka hâ !gôab ǀguiba tsēs !nâ ge sī!nâ ǁkhā i, ǁnāpa xu da ge 90 kōse tsēsa ge sī tsî ǁnās khao!gâ da ge 200 kōse tsēs !nâ gere sī. Nē !gôagu ge Erongob tsî !Gomen­gams !nau-ams ai!â ge īsa, tib ge ge mî. Clemensi ge ge mî, ǀnî Covid-19 !âidi ra PathCares laboratoriumdi tawas tsîna dīhesa.


Loide Jason
2020-08-04 12:30:11 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...