• September 27th, 2020

NSFAFs ge N$10 000 nî mātareǂui ǁkhāǁkhā!âgu !auga hâ xūn !aroma


ǀAEǁGAMS – Namibiab Studentn Marisihuib ǂGaes (NSFAF) ge ra mî, hoa studentn hîa nē ǂgaes xa marisise ra ǂkhâ!nâhen nî aibe nēsis !aroma mâ-i hoa-e N$10 000 māhesa, ǀgora-e studentn ǁaegu kuru tamase, tsîb !gau ra ǀamma hāǀaro ra maris ga ǂkhâxa mariǁhōn ministerisa xu ǁaeb ai nî mātareǂuihesa.

Dana mâisab Olavi Hamweleb, ge !gōsase !Hū!nāsi Studentn !Nans (Nasa) hîa ge Bank Windhoeksa mâǂoa hâ maridi !aroma Rundus !nâ ǂkhîo!nâsib ǂhaweba a mās ai gere oe-am. Nausas NSFAFsa ǁnaetisa !nuri-oasa studentna mātareǂuidi ǂnamipe gere mā, xawes ge Nasasa ge tsâ ǁîs nî ǂkhîb ǀnopaǁnâsa !khōdana tsî mātareǂuide ǁnā ǀgaub ai !hae!haesa. Hamweleb ge a mîs ge, nē ǂkhîo!nâsib ǂhawebas Bank Windhoeksa nî !khō!oa tama ge hâ is ge, NSFAFs di !ereams a nēsa amaga, tsîs marisa noxopa marisâuǂgaes hîa a Bank Windhoeks tawa nî sī tama is kara, os ǁîsa a ǀhapimāhe ǁoasa. Amweleb ra mîsa !oab ge ǂhanuba Ministeris ǀGapi ǁGau!nâs, ǁKhāǁkhākhâis tsî !Gâi!gâi!nâdi disa N$3.1 biljunsa ge ǂnûiǂuiba hâ i, ǁîsa xus ge N$1.1 biljunsa NSFAFs ǁguiǂamdi !aroma nî sîsenūhese. Nausas N$1.1 biljuns nēsa a ǂnûiǂuisa, xawes ge mariǁhōn ministerisa nē marisa ǀgui ǁaeb ai hoas ase mā tama hâ, xawe !âdi !nâ kurib garuse ra ǀgoraǂui, ǁawoǁawos maris di hâs dis ase. ǁÎb ge studentna ge ǂgan in ǂkharirose !nū!nâxa mariǁhōgu ra sîsenǂamhe soab nēb !nâ. Studentnab ge ge mîba, hânats nē marisa !khō!oas !nâ nî hâs kara ots ge ǁkhāǁkhāsens !aromats ge a xoaǂgāsenū !khais di ǁgauǁgaus, xoa!gaosa ǁnâuguxoaǁguib NSFAFs ǀkhats ūhâb tsîna NSFAFs di websaeti ai !nao hâ i tsî Bank Windhoeks di mariǂgaes kards tsîna nî ūhâ. Bank Windhoeks ra mîsa !oas ge nē maridi di mātareǂuisa 21 ǂNūǁnâiseb dis ai ge tsoatsoa tsî tsēs !nâ ǁaupexa 1 500 student kōse ra hui, hanan ǂgaoǀkhās ǂhâbasa ǂkhanina websaedi ai !naos dis ai nî dīǀoaǀoas karao. ǁAupexan ge 24 000 studentna nē mātareǂuis !nâ nî !â tsî ǁnās ǀkha hāǀaro ra sîsenaona ra ǂgao sîsenna !hae!haes ase. 


Albertina Nakale
2019-11-19 08:11:14 | 10 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...