• June 6th, 2020

NSFAFs mariǂnûiǂuis ge kurigu ra !kharuse ge ǁgôa


ǀAEǁGAMS - ǀGapi ǁGau!nâs, ǁKhāǁkhākhâis tsî ǀAsa ǀGauga ǂGâxa-ūs Ministers Dr Itah Kandjii-Murangis ge ra mî, nē !gom mâsib sâuǁkhāsib dib ge ǀkhamasase Namibian Students Financial Assistance Fundsa (NSFAF) a tsâǀkhāsa, ǁîs di kurikorobe mariǂnûiǂuis !kharu ge !nona kurigu !nâ os ra ǀoro o ǀoros ǀguisa gere dīse. Ministeris asen ge ǁîna ra ôa-am mâ ǀgaugu !nâb nē marisi mâsiba kaise !hae ǁaeb !nâ ǂkhîǂkhîsa ǀgauba !oaga !howa-oasen !khaisa. “Studentn hîa ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu ai ra ǁkhā­khāsenn di !gôab ge ǁkhaeheǁoasase ra ǂharo tsî ǁnās ǀkha ǀnai a ǀoro mariǂnûiǂuisa kai ǁgoaǂuis ase ra ība,” tis ge Kadjii-Murangisa ge mî. Nē kurib di mariǂnûiǂuis !nâs ge NSFAFSa N$1.14 biljunsa ge ǂnûiǂuibasa i hîa ǀnai ǀgapi ǁkhā­ǁkhāsen!khaigu ai ma ra ǁkhāǁ­khāsen studentnn tsî kaise ǀoro !gôab 2019 di ǀasa studentn tsîn ǀguina ge ǂâu tsî ǁaupexa 12 000 ǀasa studentna mātareba ǁoa. Nēsis NSFAFSa ūhâ N$412 miljuns !nubusib !aroma oresa hōs ases ge ministerisa ǂauna ǂnûde hoa !kharaga !âǀhuru-aon ǀkha ge ūhâ, aiǁgause ǂGuro Ministers Beros, Mariǁhōn Ministeris, ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaidi, studentn ǂnûǁkhaebas !nandi tsî ǂkhamkhoen ǂgaeǂgui-aon tsîna. Ministers ge ge mî, ôa!nâde dīs !aroma ge !amǁaresa i texnise !nans ge sîsenna a dītoa tsîs N$182 miljunsa ǂhanub !kharaga !âga xu nî ǀhaoǀhaohe tsî !gau ra N$238 miljuns !kharaga marisi ǂnûiǂgāde xu nî ǂgâxa. ǀHaob ais ge N$420 miljunsa nî hâ ǁnā 12 000 xa a !nāsa ǂkhawusa studentn hîa ǂkhâ!nâsa ǂhâ hâna mātarebas !aroma. ǀGapi ǁkhāǁkhāsen!khaiga sī!nâs ge kaise a ǂhâbasa tsî i ge ǁnā-amaga ǂhanub ǀkhāba xu hâ a xūna māsa hoa ǀgôan hîa ǂhâsib !nâ hân !aroma in tā ǀnîna ǁaraǂuihe. Kandjii-Murangis ge ge mî, ǁgûn tsî ǀgôan tsîn nî ǁnâu!ā tsî !gôa!gâsa, amab hîa hâba, ǀguri hâ khoeb di ǂhâsigu ra ǀhûhâsib !gâi!gâna ǁgoeǂamsa. 2018 nî ai!âb studentn ge N$21 600 ǁkhāǁkhā!âgu !auga hâ xūna mātares !aroma nî !khō!oa tsîb ge ǁîn ǁnâugus xoaǁguiba nî !khōǀgarahe. 2018 tsî 2019 hâkha studentn ge N$17 000 nî !khō!oa. ǁÎs ge ǂgaeǂguidi hoa !kharaga universitaitdi tsî collegedi dide gangansa ge mā, studentnan ge a mā-am hâǀgarasa nē mâsib oresa ra ôabahe ǁaeb !nâ !khais !aroma. 


Albertina Nakale
2019-10-01 07:50:51 | 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...