• July 12th, 2020

Namcols ge 2019 !nâ 5.5 persentgu ǂharosa !âidi !nâ ge ǁgau


Direkteri, Namibiab ǁKhāǁkhāsen!khaib !Augaba xu hâ ǁkhāǁkhāsendi dib (Namcol) Harold Murangib ge ge mî, 2019ǁî kurib di ǀuni !nurigu ra ǁgausa, D simbolsa xu ǀgapise hâ simboldi ge 5.5 persentgu ǀkha a khâisa, ǁîn ge 20,6 persentga 2017 !nâ ūhâ i tsî 25.1 persentgu kōse 2019 !nâ a sīs khao!gâ. 
Murangib ge nēsa ǁnāpab ge !gâise ge a dī ǁkhāǁkhāsenaona ǂan!gâs mādi ǁaxasib Namcols dib tawa ai!â gere ǂoa Fraitaxtsēs ai, Yetu Yama Senters tawa ūhâ is tawa gere gowaǀî soab ai. 

Namcols ge nēti ī ǁaxasib tawa ǁgau!nâ-aon ǁîn ǁkhāǁkhā!âgu !nâ ǁkhāǁkhākhâise ge dī!nâgu din tsî ǁkhāǁkhāsenaon hîa mâǂoa hâ !gôaga ge a hōn 2019ǁî kurib ǀams !âidi JSC tsî NSSCO hâkha !nâna ǂan!gâs māde kurikorobe ra mā. Nē !oaǂui hâ khoen, ǁîn !garise sîsens tsî ǁguiǂgāsensa xun, ǁaupexa ge 100 xa !nāsa in ge, mâ-i hoa-e N$500 sa xu N$1000 kōse hâ maride gere !khō!oa tsî i ge ǁkhāti !kharagagu marisihuigu tsîna ǂgui!nâgu ǂnûiǂgādi ǀkhāga xu gere ǁkhaeǁnâhe. ǁÎb di gowaǀîs !nâb ge Murangiba, studentna ǂgaoǂgao!nâ tsî gere mî, in hoaǁae ǁîb ūhâ ǁhawode sī!nâ ǂgaos xa ǁgarihe tsî ǀguixasib ǀkha !garise ǁkhāǁkhāsen tsî mâǂoa ra ǁkhāǁkhāsenaose ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu ais tsîna ǂoaxa. “Xrat 12 sertifikati ge kai xū-e sī!nâs ase gere !gawaǀîhe, sîsenets gere hō amaga, xawe ǂgaoǀkhādi ge nētsē ge ǀkhara. 

ǂGuro xrata dītoa hâ khoen tsîn ge nētsē sîsen-e hōs ǁawosasiba ūhâ tama hâ, ǁnā-amaga hoaǁae !garise sîsen tsî sa ǂhâsigu tsî sîsen īǁkhāsiba nî mā tsî ǁkhāǁkhāǂuisens ǂan!gâsa hōbasen tsî ǁnās ǀkha sîsen-e hōs īǁkhāsib !nâ mâisen,” tib ge Murangiba ge mî. Hoan xa a ǀgapi !gôaba ge JSC !nurigu !nâ !augaba xu gere ǁkhāǁkhāsen studentn !nâ a hōs ge Hilma Martins, Nangolo Senior Sekondere Skoli Namcol senters, Oshikoto ǀkharib !nâ mâba xu gere xoasa. 

Hoan xa ǂoaǂamsase ge NSSC ǁnaetisa !harib !nâ a dīs ge Condensia Paulus, CJ Brandt ǀGapi Skoli ǀAeǁgams !nâ mâb Namcol senters disa. 
Namcols di Yetu Yama sentersa xub ge Mbahimua Mbirimuloba ǁgoeǂamsa student-i ǂan!gâsa ge !khō!oa. 


Aletta Shikololo
2020-03-17 08:03:31 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...