• June 17th, 2019
Login / Register

Namibiab ge nî ­ǁgausen !norasab asa !narisarima-aon !aroma - Shifetab


ǀAEǁGAMS – Namibiab ge hoa !hūbaiba nî ǁ­gau sarihes !aromab a !norasa !khaisa, nausan !aorosasiba ra mâ !narisarimas !harib ais ka xawe. ǁNaetisase ra hō!âhe hepatitis Es khoraǂuisendi tsî īǁkhāsib Ebolas khoraǂuisens dib tsî ǂkhawadīb ǁaxasin hîa !narisarima-aon ai ra dīhen ge dîsaob !naka Namibiaba mâi hâ. ǂOago wekheb Donertaxtsēs aib ge Namibiab !Narisarimas ǀAwemā!nans (NTB) tsî !kharaga !âǀhuru-aon ǀkha ūhâ i ǁgamǁares ǂnûs tawab ge Ministeri ǂNamipeb tsî !Narisarimas dib, Pohamba Shifetaba nē !aorosasiba ǁîna gere mâi-ai!â. 2017ǁî kurib !nâb ge Pohambaba ge mî hâ i, !auga!hūsi !narisarima-aon di !gôab Namibiab ǁgab mûmûsase ǀgapi hâsa, 1,32 miljuns ai mâse 2016ǁî kurib aib ge 1,23 miljuns ai mâ isa xu. Afrikab !aromab ge ǁkhāti Pohambaba ge mî hâ i, ǁ­îb ge !harasa mâtin !auga!hūgu !narisarima-aon Afrikaba ra sarin di !gôaba 57,4 miljuns 2016­î kurib ain ge mâ is disa xu 2017ǁî kurib !nâ 8 persentgu ǀkha ǀgapi tsî 62 miljuns ai ge mâsa. United Nations di Hoa !Hūbaisi !Narisarimas ǂNûiǂgās (UNWTO) ge ra aimûǀgaru, !auga!hūsi !narisarima-aon di !gôab Afrikaba ra sarin dib ǀgam !nāra n ǂharosa tsî 62 miljuns 2017­î kurib disa xu 134 miljuns ai 2030ǁî kurib !nâ nî mâsa. Nē !gôab ge Afrikab ra !hūbaib ǂharugun !nâ ǀhuru !âsa hû persentgu kōse nî ǂhākhâi. Pohambab ge nē ai!gûs !narisarimas !harib ai ra hâsa hoa !kharaga !âǀhuru-aon di sîsenǁareb tsî ǀguixasib tsîn a !aromase go ǁgauǂui. Ai!âb ge ministera ge mî, hoa!nâ-aixa ǁgūbas hîas ministerisa ūhâs Namibiaba ǁnā !haros ai, îb hoan xa ra mûhe ǂgao tsî sarihe ǂgao !hūb ase !gawaǀîhe ­ǁîb di ǂoaǂamsa xūn tsî !oabadi sari-aonab a mā ǁkhā di !aroma. ǁKhātib ge !kharaga !âǀhuru-aona gere ǂgaoǂgao!nâ in ­în di !kharaga xūna ǁnāpa ǀgapi !harib ai !khōǀgara tamas kai o noxopa ǀgapise ūkhâi tsî nēs kha ǀgaisase !narisarim-aona ǂâiǂgae Nabibiaba !oa. 


Albertina Nakale
2018-10-30 10:15:10 7 months ago

Be the first to post a comment...