• May 30th, 2020

Namibiab Pos ge khoexa!nâsiba go ǁgau … N$60 miljunsa go mā ǀkhurub huib ase ǀAEǁGAMS – Namibiab Pos tsî !Gaeǁaredi ǂNûiǂgās (NPTH) ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai N$60 miljunsa ǂhanuba ge ǀkhae ǁîb di ǀKhurub huib Proxrammi !nâ nî sîsenūhese. Nē marisa marisihuib dimāǁnâs di ǁaxasib tawas gere gowaǀî soab ais ge Namibiab Pos tsî !Gaeǁaredi ǂNûiǂgās di aiǂnû-aos Lena Kangandjelasa ge mî, nē ǂnûiǂgās di di !âubasens nē marisa ǀkhaes ǀkhas !amku tsî ǂhanu-ai sîsentsoatsoas ǁnāti ī ǀkhurub huib proxrammi dis ai hâsa, îb ǂhanuba nē proxrammi sîsenxasib !nâ-ū ǁîb di !gao!gao ǁgūbasa sī!nâ ǁkhā. Kangandjelas ge noxopa ge mî, nē maris !hū!nāsi ǂōǂōsib ǂgaes hîa ǂGuro Ministers xa ra mûǂamhes !nâ-ū nî mātareǂgāhesa tsîs nēsa NPTHs di ǀhûhâsiga kō!gâs ǀkhurub ǁaegu !nâs di !ereamaxasib di !âse nî īsa. “Nē marisihuib di ǁgūbas ge Namibiab ǂhanuba ǀgaiǀgai!nâsa îb ǁnāti ī ǂgoms tsî ǂgom!gâsib Namibiaǁîn ǁîn ǂhanub !nâ ūhâb, nēti ī !gom ǁ­aegu !nâs tsîna mâba nîs diba ǁkhawa hō-oa,” tis ge aiǂnû-aosa gere ǁgui!ā. NPTHs ge !aruǀî gere ǂgaoǂgao!nâ nau hâ ǂnûiǂgādi tsî aitsama mâbasen arugun tsî hoa !hūǁîna in ǂhanuba !kharese !gû!oa ­ǁîb di dītsâdi, ǁawoǁawos ǁnāti ǀkhurub xa ǀgaisase tsâǀkhāhe hâ ûitsamaxūn di ǀhûhâsigu nî kō!gâhesa tsî ǀoasase !Hūb di ǁÛb di ǂgaikhâis ai oe-am. President Geingob ge ǀkhurub mâsiba !hū!nāsi ǂōǂōsib ase ge !gara!ā, Namibiab !kharu ge 3 kurigu ǁaeba ai!gûs ǀguisa ra hî ǀkhuruba ra hō!âs xa ra !aromahese. Ministeri ǂAns, !Hoa-tsî-ǁNâuǂharugus tsî Texnoloxib dib, Stanley Simaatab ge nē marisihuiba ǂhanub ǀons !nâ ge !khō!oa. Simaatab ge ge mî, khoen di ûigu tsî ûitsamaxūn di ûigu kai ǁkhōǁkhō hâsa nē khurub ǁaeb !nâ tsîb ǁnā-amaga ǂhanuba hoa ǁhôade xu mâb ǀguib ka hui xawe ra !âubasensa tsî !gôa!gâsa !khōǁôahes !aroma î da ǀhûǁarebese ǁnā tsâǀkhāhe hâ khoen di ûiga sâu tsî ǁō!gau hâ ûitsamaxūn di !aruǀî nî hâ ǁōǂoadi tsîna ǁkhae. “!Gôa!gâ da ge ra ǂhanub ase ǂgui !gôab di ǂnûiǂgādi hîa ge hui!khoe-am ǂhanuba di !aroma îb Namibiab khoena hui ǁkhā,” tib ge ge mî. ǀAms aib ge Simaataba ge mî, !auga!hūsi ǀhûhâsigu tsîn ge ǂhanub di !gaesensa ǁnâu tsîs ge ǀgūǁae Huaweisa N$300 000 marisa a ǀkhaesa, ǀgūkhoehuib !ereamxasib ase. 


Loide Jason
2019-07-09 10:47:51 | 10 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...