• November 27th, 2020

!Nāsa ǂurusib sîsenaon ge !hūǂgā-amdi tawa a ǂhâbasa


ǂUrusib ministeri Dr Kalumbi Shangulab ge ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai ge ǂanǂan, Namibiab ra ǀaweǀawe !hūǀgorade ǀhui-amsa, o i a ǂhâbasa !khaisa hāǀaro ra ǂurusib sîsenaon !hūǀgoradi ǁga nî sîǂuihesa. ǀGūǁaeb ge ǂhanuba a ǂanǂan mîǁguigu Covid-19 ai oe-ams asegu !nāmaba xub ge minister Shangulaba ge mî, kaise i a ǂhâbasa !khaisa !hū ǂgâxas, !gōsase ǀgapi !gôab khoen xa ra sîsenūhe !khaigu, tsî ǂoas ǂgâ-amdi nî ǀgaiǀgaihesa, hāǀaro ra sîsenaona ǀaros !nâ-ū. 

“ǁKhāti da ge a ǀhawe ǀasa sîsenǀgauga ǂgâxa-ūs ǀkha, aiǁgause da elektronise ǀgaub !nâ-ū ǂgâxa ra sari-aona nî !khari ǁkhāse. ǁNāb hîa da ra ǂâi!nâǁgui elektronise ǀgaub ge PanaBios ti a ǂansa hîa da African Unions tsî MyPass hâra ǀkha !hûǁare hâse nî saokha,” tib ge Shangulaba ge mî. Covid-19 soǀôa-i ǂnamipeb ge ǁîba ge mî, !hoaǂharudi ǀkhas ministerisa, Cofax ǂnûiǂgās ǀkha a ǁaxasa, ǁawoǁawo rase in Namibiaǁîna nē soǀôa-i nî ǂoaxas karao, !norasasiba !khōǂgā hâ soǀôana hō. 

Nē soǀôa-i Covid-19 ǁōs !aroma nî sîsenūhe-i ǂnamipen ge !hūǁîna harase nî ǂanǂanhe. “ǂŌrisa mûǂams Covid-19 hoa !hūbaisise tsî !hū!nāsise mâti garus dis ge kaise a ǁkhiheǁkhōsase nî !gawaǀîhe, nēs ǀkha !kharu ge hû ǁkhâgu !nâ ge dīhe ǁguiride ǁkhaubas ase. Nausa da ge !hūb ase ǁaeb mâ hîa ǀnai !khâikhomde nî ūhâ, hâ ǁkhā ǀgamǁî khoraǂuisens nē ǁōs dis ǂnamipe. 

Nē ǁgauǁgaudi ge sao rana !khōǂgā hâ, xawe ǁîn ǀguin ai hâǀgara tide, aiǁgause ǀnî !âgu !hūb digu !nâ a hâ ǁkhā ǀasa !nae!khaidi hîa ǂgui !gôagu khoen nî ǀaeǁgâugu !nâ ūǂgāhes ǀomǀgaugu ǀkha ra !gûǁare !gâi tama mâsigu xa ra !aromahese,” tib ge Shangulaba gere ǁgui!ā. Ministeri ge !hûǁîna !khâikhom tsî gere mî, nausa gu ­garage go a !opo!ophe, xawen khoena ǂâis !nâ nî ūhâsa, Covid-19 noxopa sada ǁaegu hâsa tsî ǁnās !aroma ǀnai go hâ i ǂurusib ǁgaraga hoaǁae !gôa!gâ tsî nî sîsenǂuisa. 

Khoen hîa ǁnāti ī ǀhaodi ǀhûhâsigu ǁanin nî ǁhao!nâde nî ūhân ge nî ǁ­awoǁawo ǁgaragu nî saohesa î da nēs !nâ-ū ǁōs nēs di khoraǂuisensa ǁkhae tsî ǁawoǁawo nēti ī ǀhaodi ǂgui khoen nî ǀae-omǂgâ tamas ka i o ûiga ǂoa!nâsa tā !aroma,” tib ge Shangulaba gere !khâikhom. 
- Nampas 


Staff Reporter
2020-10-27 08:03:45 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...