• September 18th, 2020

Opongandas tsî Gammams hâra ge Covids ǁkhōdi !aroma go ǁhûihe


Opongandas tsî Gammams hâra ǁkhō!hanakha ge Covid-19 xa ra !aromahese hâ ǁkhōdi !aroma ǀAeǁgams !nâ go ǁhûiǂuihe, nēsas ge ǀKhomas ǀKharisi Mûǂamaos Laura McLeod-Katjiruasa ǂoa go wekheb Donertaxs ai ge ǂanǂan. 
Covid-19 !nae!khaidi !gôab ge mîheǁoasase !kharu ge wekhegu !nâ ǀKhomas ǀkharib !nâ ge ǂharo. ǁAwoǁawosa !gôab positifse Covid-19 ūhâ khoen dib ge 2 651 ai ǀKhomas !nâ mâ tsî ǁaupexa 40% ǁawoǁawosa !gôagu Namibiab !nâga ra ǂnûǁkhaeba. ǁÎs di wekhekorobe ǂanǂans Covid-19 ǂnamipes ra ūhâs !nâs ge Mûǂamaosa ge mî, hâ a ǁkhaisa ǁhûi!nâǂharidi hoadi !nân ge !âi-ai!khaiga ǀhûhâsib !âidi !aroma a ǀhui-amsa. 
Nē !khaidi xōǀkhās ge ǀministeris ǂurusib disa aoǁguiba ge dī, îs ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa Ramatex ommi, Katuturas tsî Otjomuises ǀhûhâsi salkha sîsenūsa mā-am hāǀaro ra !âisen !khaigu ase.

 “ǁKhaisa ǁâǁawa!gôadi tsîn ge ge sîsentosatsoa-ūhe, ǁnāpan khoen hîa positifse ra !âihena nî ǂananhe tsî ǁkhāti ǂurun go !khais ǁgauǁgaus sertifikatgu tsîna WhatsApps tsî Emaildi !nâ-ū nî !khō!oasase. 

Nēsa dīs ge khoen nî ǀorose hâma tsî ǁkhāti omdi tawa hâs tsî !ûisensa ǂgaoǂgao!nâs ai hâ, !aruǀî hâ ǂhīgude ǁkhaes tsîn ase,” tis ge McLeod-Katjiruasa ge mî.
 Khoen hîa nexatifse ra !âisenn di !nurigu ge ǀoro !khauǁnûib ǁai-ai!khaib hîa ǂurusib ministeris dana beros ǀguise ǁgoeb tawa a ūǁnâhe ǁkhā. 
ǀAeǁgams !Khō-oms ge ǁîs ǀnîn ǁaegu!nāsa !gôab !nae!khaide ra !nurise a ǂansasa nē kharib !nâ. 
Nau ǁanǁguigu hîa ǀarosen ra !gôaga ūhâgu ge, Khomasdals, Otjomuises, Goreangab, Olympiab, Katuturas, Cimbebasias, Havanas, Greenwell Matongos, Wanahedas, Rocky Crest tsî Okuryangavas hâdeMecLeod-Katjiruas ge ra ǀkhoma în sîsenmā-aona ǁawoǁawo hoa ǁgaragu Covid-19 ǁkhaubas digu ra ǁnâuǀnamhesa tsî īǁkhā i as kōse ôa-am, sîsenaon !gôaga ǀoroǀorosa, !kharaga ǀgoraǂgāsa sîsenǁaega sîsenūs !nâ-ū. 
“ǁKhāti da ge hoa !kharaga kerkhega ra ǂgan, î gu 10 khoen ǀguin di ǁgaraba !gôa!gâ tsî ǁawoǁawo ǂgaoǀkhāsa !nūsib nî hâ, !omgu nî ǁāhe tsî khoena maskerde hoaǁae nî ǂnûisa.

ǀKharisi mûǂamaos ra mîsa !oan ge ǁnāti ī mā-amsa tama daogu khoen ra sîsenū  ǀAeǁgamsa xu ǂoas !aromagu tsîna !norasasib tsî ǁawosasiba mûǂams mâisan xa go ǂanǂuihe.
“ǀNî tsûadanab hîan nē mâisana ǁgoaǂuis ase ūhâb ge, khoen hîa ā!khaigu !nâ hoa !oesa ra ǂganamǂnûisenn, mîǁguisa ǁgarab 20h00 xu 05h00 kōse i khoe-e !gangu !nâ hōhe tides diba uri!napus ase. 
Mîǁguisa ǁaegu xûiba ǁamas tsî ǁamaxūs digu tsîn ge ǁnâuǀnamhe tama hâ. McLeod-Katjiruas ge ǀkhomas ǁanǂgāsabena ra ǂgan, î-i mâ-i hoa-e ǁî-i !âsa ǀoasase ǀhuru tsî !ûisen”. 
 


Loide Jason
2020-09-01 10:23:09 | 17 days ago

Be the first to post a comment...