• September 22nd, 2020

Skolgu ge mîǁguihe hâ ǁaeb ai!â ǁkhōǁkhōsa xratdi !aroma a tsoatsoa ǁkhā


ǀNî !âǀhuru-aon ǁgau!nâs !nân, ge ǁî!nāpe go ǀhûǀgui, ǀgôan hîa xrat 11 tsî xrat 12 hâra !nâ hân nî skolgu ǁga 3 Gamaǀaeb dis ai ǁarusa. ǁNās ǀguis ge nî īǁkhā kai ­ǁîn noxopa nē kurib di 18 Hôasoreb dis ai ǁkhāǁkhāsens kurib âna nî dītoasa. ǂHanub ge Covid-19 ­ǁōs di ǁkhaubas ǁgaragu ase ge mîǁgui hoa skolǀgôan nî 3 Aoǁkhumuǁkhâb dis ai ǀgui skolgu ǁga oasa  4ǁî !haros nē !nau-ams ­ǁaeb dis !nâ. Nausan, ge ǁgau!nâs !âǀhuru-aon hîa ǁgau!nâ-aona ra ǂnûǁkhaebana, ǁgau!nâs ministerisa !oa ǂoago wekheb !nâ aoǁguiba ge dī, in xrat 11 tsî 12 ǀgôan hîa !hū!nāsise a ǂgaekhâisa !âide nî xoase ina 3 Gamaǀaeb dis ai skol!gûtsoatsoa. Namibiab !Hū!nāsi ǁGau!nâ-aon ǀHûs (Nantu) tsî ǁGau!nâ-aon ǀHûs Namibiab (TUN) dis hâra ge ra ǀhûǀgui nē xratra nî !goaxa ǁkhâb !nâ tsoatsoasa îs tā !khom!nâsa ǁîn ǁkhā­ǁkhāsens nî !gûǀam ǁaeb ǀkha hâ. Nē ǀhûra di aoǁguib ge ai!âkam ǁgau!nâs ministers, Katrina Hanse-Himarwas ge ai!â gere ǂoa wekheb ai dī hâ i aoǁguib ǀkha ra !gûǁare. Nantus tsî TUNs hâra ge noxopa ra aoǁgui, nau xratdi nî ǂKhoesaob tsî Aoǁkhumuǁkhâb hâkha ǁaegu mâsib ra īsa !oa tsoatsoasa. Nantus di sekretares-xenerals, Loide Shaanikas ge ge mî, ǁ­în hoaǁae ministeris ǁgau!nâs dis ǀkha !hoaǂharugudi !nâ hâsa, ǀgam­ǁî !harosa ǂâi!gâsa nē kurib !aroma, ǁnāpas ǂguro !haros hîas ge Kabinetsa a !khō!gâsa ǀnî khamikō ǁgoaǂuide !khōǂgā hâ tsî ǀgôana ǀams ai a ǂkhôadī ǁkhā amaga. Shaanikas ge ge mî, Nantus noxopa ǀgamǁ­î !haros hîa ra mîs, ǀgôan skolgu ­ǁga Gamaǀaeba xu Aoǁkhumuǁkhâb kōse a ǁaru ǁkhā ti ra mîba ra ǂkhâ!nâsa. Nantus ge a ǁaxa hoa 14 ǁgau!nâs ǀkharigu !nâ skoldanan ǀkha !hoaǂharugusa, mâtikō īǁkhāsib ǀgôana oasis !nâ hâsa, ǂgaoǀkhāsa !nūsiba ǀgôan ­ǁaegu hâsa ǂâis !nâ ūhâse. TUNs di sekretares-xenerali Mahongora Kavihuhab ge ra mî, Namibiaǁîn ǁkhāti Hôasoreb mâiǂuisa xu a ǀgorahe ǁoasa, nēb a ǁ­naetisa ǁae, omaridi !hao!nāsi ǁkhā­ǁkhākhâide ǀgôan ǁga tani!kharus ǀkha a ǁaxa, aiǁgausen ǀgôana !hanagu !nâs tsî barden ǀkha ­ǁgâudi tawa ra hui amaga. Hoa ǀgam ǀhûra ge ǀgaisase ǀgôan !gôab nî ǀoroǀorohe tsî ǁnās ǀkha ǂgaoǀkhāsa !nūsib ǁgaraga dīǀoaǀoahesa ra ǂkhâ!nâ. 
– anakale@nepc.com.na

 


Albertina Nakale
2020-05-19 10:25:43 | 4 months ago

Be the first to post a comment...