• July 2nd, 2020

St Barnabas Skoli ge 100ǁî kurixasisa tsēdīs !aroma ra aiǂhomisen


Katuturas !nâ mâ skoli hîa Namibiab ǂguin ǁaegu !huis Presidenti Sam Nujomab tsî !norasasib !khamaon di ǀguib, Mburumba Kerinab hâgu khami ī khoena ge a khoe kaib, ge aiǂhomidi ǀkha a ǁaxa nē skoli di 100ǁî kurixasisa 2023ǁî kurib !nâ tsēdīsa. Nausab St Barnabas ǂAm Skoli nēpa !gam ǂaide nē !hūb di !nae!khaidi !nâ dā hâ, xaweb ge ǁ­îba ǁkhāti ǀgaisa ǁgoaǂuidi tsîn ǀkha ǂnôa, aiǁgause kaise ǂkhawu hâ mâsib !nâ hâ omgu khami. Nē skoli hîa 1923ǁî kurib !nâ ge ǂguros !nās ase a ǀhui-amheb ge ǀgaisa !nae!khaidi Namibiab !noras ǀkha a !gaeǁaresade ūhâ. Nujomab tsî Kerinab hâkha xōǀkhāb ge nē skola nēsi hâ !Haosiǂnûs !khōdana-aob, Peter Katjavivib, ǂharugu-ao tsî  ai!â ge Rossing Uraniums ǀawemā!nans aiǂnû-ao-i Charles Kauraisab, ai!âkam !nakaǂnôa kanseliri Namibiab Universitaits ǂAns tsî Texnoloxib (NUST) dib Tjama Tjivikuab tsî Swapos ǂgiǂgōmâisas Meriam Onesmus -Amadhilas hân tsîn ge nēpa gere skolǂgâ. Skoldanab, Nahason Mbangurab ge New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba, skoli nēsi ǀgaisase ǂnôa-ū !gomsib ǁkhāǁkhā!nā-omde kō!gâbahesa, omgu kaise kurina mâ tsî ǂkhawu hâ amaga. Nē omga dī-ūnu tsî skoli di sali hîa ǀnai ge omhetsoatsoaba dītoas !aromas ge ǁaupexa N$2 miljunsa a ǂhâbasa. Skoli di sali ge kaise a ǁgariǁgarisa, ǁâudīna da nî ūhâ!nâ !khai-eb ge skola ūhâ tama hâ tsîn ge ǀgôana ǁâudīn ǁ­aegu !nâ sores ǀgammi !nâ ra ǂnû. ǁKhāti da ge komputern !nā-oms tsî komputern tsîn hoana ǂhâba hâ,” tib ge skoldanaba gere ǁgui!gā. Hoan!gâ-ai da ge ǂgamǂgamsenǀhurun ǂgāb tsî skolbēb tsîn ǂhâsib ǀkha ǂnôa. Nausab skola ǁîb ǀkhāba xu ǂoago kurib ǂNūǁnâiseb !nâ ge dītsâ ǂûǀhaosa mariǀhaoǀhaos !aroma dīsa, xawe da ge ǀgaisa hōǂgā-e nēpa xu hō tama ge i. Skoli ge ǀgôana !gâise ǁkhāǁkhāsens !nâ dīs !nâ, !kharu ge kuriga xu ra ǀomkhâi tib ge skoldanaba mî tsî ge ǀaro FNB Namibias di mâxōǀkhās ǀkhan skoli ǂoas khao!gâ hui!nâs ǁkhā­ǁkhāde ǀgôana ra māsa. Duits!hūba xu hā Namibiab !nâ mātareo!nâ !oabade ra mā studentn di huib ǀkhab ge skola ǂkhariros ka xawe ǂûsâi!nâ!khaiba ge hō. St Barnabas skoli hîa !gaoǁgui ǁgau!nâsa xu xrat 7 kōse ūhâb ge 965 skolǀgôan, 31 ǁgau!nâ-aon tsî 3 !anu-aon tsîna ūhâ.  


Albertina Nakale
2020-02-25 08:21:53 | 4 months ago

Be the first to post a comment...