• September 26th, 2020

Surigu ǀGuitikōsib ministeris ge Otjozondjupab ǂkhari ǂharuguga ra huiRauna Shikombas
    
OTJIWARONGOS – Ministeris Suri ǀGuitikōsib tsî ǀGôaǁgaros !Oabadi dis Doreen Siokas ge ǀgū­ae huisen tsî sîsenūxūn hîan khoena ǁîna xu hōǂgāde a hōbasenū ǁkhāna Otjozondjupa ǀKharib !nâ ge mā. Nē ge māǂuihe xūn di ǁkhāsib ge N$311,000.00 xa ǂkharirose ge !nāsa i tsî ǀgamdisi koroǀa Namibiaǁîn hîa îbe ǂhâsib !nâ hâ xawe xū-e ra dītsâbasen ǂgaona ge māhe. Nē hui!nâdi ge Ministeris Suri ǀGuitikōsib tsî ǀGôaǁgaros !Oabadi di ǀHûhâsiba Omkhâis Direktorats !naka ra ǁnā !âb hîa Hōǂgāsa Kurubasens ǁAxasib (IGA) hui!nâs dib xa ge īǁkhā kaihe. Nē ǂkhâ!nâs ge !hūǁîn hîa ǂkhari ǂharuguga ra tsoatsoan tsî sîsenose ­ǁgoe ǂkhamkhoen ǀnai ǂharuguga ūhân tsî ǀasase ra tsoatsoa ǂgaona huiba ra mā. ǂAuna ǀgaisa ǀnûgusa ge ūhâ i ǂganamsens ǂhawegu di ôa!nâtoas khao!gân ge !kharaga projekna ge !gâi!gâ, aiǁgause !hanadīs, !naokurus, ǂûis tsî pere-ams, xūna !khûǀkhās, salonde ǀûna dīs !aroma, ǂnuwiǀuide kurus, ǂgoana ǂoms tsî ǂoms hâna. Nē xūna ǁkhaeǁnâtoas khao!gâs ge ministersa nē !gâi!gâ ge khoena gere ǀkhoma in ǁ­în ǂhauguga !gâise !gûi!gâ, ǀomkhâi kai tsî !gâi ûiba kurubasen. ǁÎs ge ǁkhāti gere ǀawemā ni in nēn go !khō!oa xūna !gâise !ûi!gâbasen, tā ǁamaxū, ǂkhôadīsa xu ǁkhauba, !nariba ǁkhaeba tsî hîǀhurus tsîna xu ū-oasen. Sara Simeons, 32 kurixas hîa ge ǀûdī!khaib !nâs nî sîsenū xūna a !khō!oas ge nē !nae!khaisa ǁhawos hîa go a ama kais ase gere ǁgaeǁgae. “Tita ge kaise a ǂkhî tsî go mî-amo. Tita ge kaise !gâi!gâ khoeta ase ra !gôasen kaidisidi !nâ go hâ i ǂganamsende xu ta go a ǁhûiǂuihe !khais !aroma. Amaseb ge a kai ǀkhae,” tis ge ge mî. Otjozonjupa ǀKharisi Mûǂamaob Otto Ipingeb, ge ǂgaoba xu hâ koasa ministerisa ge mā nē îxa huib ǂkhamkhoena omkhâis !nâs ra dīb !aroma. “!Gû î du sī sîsen !garise tsî sîsenīǁkhāsiga nauna ǂnuwiba. Tā tsôaǂgao kai da. Huiba du ni ǂhâbas kara, o da ge sida sau !aroma hâ. ǂHanub ge ǁîb ǀkhāba ra hā-ū, o sadu ǀkhāb tsîna ǀoasase mâǂgā re,” tib ge Ipingeba ge ǀaro.  


Staff Reporter
2019-06-11 10:50:15 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...