• July 7th, 2020

Tunacors ge 300 ǂkhawusa omaride ǁauna go ǀkhae


Elizabeth Hiyolwas

!Nona kaidisi ǂkhawusa tsî ǂhâb !nâ hâ omaridi khoen ge Kavangob Huriǂoas !nâ ai!â gere ǂoa wekheb !nâ ǂûn di ǀkhaeba Tunacor ǁAun ǂHaruguba xu ge !khō!oa. ǁGūbas nē ǀkhaeb dis ge, ǁnān hîa ǂûn ǀorosib !nâ hâna hui!khoe-amsa nē ǁaeb corona ǁōs ǁgoaǂuis dib !nâ. Nē ǀkhaeb !gae-amrodi !khōgā hân ge !khoa!khoasa ǁaun, ǂnâsa ǂûn tsî skolǀgôan !aroma xoa-ūxūn tsî xoa-aixūn tsîna. 
Kavangob Huriǂoas ǀKharisi Mûǂamaos, Sirkka Ausikus ge koasa  Tunacorsa mā tsî ge mî, kaises ra gangansa ǁnā haka ǀkharigu hîa nēti ī ǀnî !khō!oan ­ǁaegub ǁîs ǀkharib tsîna ge ǂâihōhesa. “Sida ǀhûhâsigu ǁanin ge ǂŌǂōsib Huib Hōǂgāsa (Emergency Income Grant) xu domdore tama ge i, !nāsa ǀammi nē ǀkharib dib a !garo!â amaga tsî ǁnâuǂharugus !gaeǁarede ūhâ tama amaga. Mâtikōsen khoena ǂganamsensa gere dī ǂgao nē marisa hōs !aroma, xawes ge nēsa īǁkhā tama ge hâ i, ǂhanub gere sîsenū mātareǂuidi !aroma ǀgaub ǀnî ǀkhariga !amǂgā tama ge hâ i xui-ao,” tis ge Ausikusa gere ǁgui!ā. 

“Sida ge ra gangan ǂûn tsî skolǀgôan a sîsenū ǁkhā xūnats sa ǀkhaeb !nâ !amǂgā hâ !khais !aroma. ǂAn da asa !oas ge ǁgau!nâsa a ǁnā ǁkhowa-am ûib !harode ǀguitsē sada ôana nî ǁkhowa-ambasa tsî da ge nēti ī huigu !aroma kaise ra gangan,” tis ge ǀkharisi mûǂamaosa ge mî. ǁKhātis ge nē !ēsa ū tsî Ausikusa Tunacorsa ǁgoaǂuidi hîas ūhâdi ǂnamipe gere ǀōǂae, aiǁgause !nubusib omn dib tsî !anu āǁ­gam-i tsî ǂâuǀoasasib ǁgam-i dib ǂnamipe. ǁÎs ge ge mî, ǁaupexa 100 xa a !nāsa !garo!ā ǀkharigu Kavango Huriǂoas digu khoen noxopa supuse ǁgam-e hōbasen ǁoas !nâ hâsa tsîs ­ǁîsa ǀû tamase ǁnā ǀkhāb ai huiba hōsa ra ǀgoresa. ǁKhā ǁaxasib tawab ge Titus Shiudifonyab, Mpungu ǁhûi!nâǂharis ǀawemā-aoba gere mî, nēs a ǀgamǁî !nāsa hîas ǁîb ǁhûi!nâǂharis, ǂgui !gôab di Sakhoena ūhâsa ǁaun ǂnûiǂgāsa xu ra domdoresa. ǁÎb ge ǂharugu-aona gere ǂgan in nē ǁaeb Covid-19 dib tsî !khaib ǁaeb !nâs tsîna ǁnā ǂkhawusa tsî ǀgâsa ǀhûhâsigu khoena kō!gâ.  


Staff Reporter
2020-06-09 09:39:53 | 27 days ago

Be the first to post a comment...