• July 22nd, 2019
Login / Register

ÅArosen ra !gôab di ǁgâu-anin dana!ās !nân ge tsûadanab ase ī


Loide Jason ǀAeǁgams – ÅAeǁgams di !Ā!khōmai-aob Muesee Kazapuab ge ra mî, !ā!khōmais mā-am tama hâsa ǁgâu-anin tsî pirin tsî o nî hâ ûitsamaxūn nî kai!ās !nâ ǂgarihesa hîa i ge ra !nurihe ǂgui !gôab di anin ÅAe­gams ǁanǁguigu di !gangu !nâ ra hâmasa. !Ā!khōmai-aob ge nē ǂâiǂhansens tsî !khâikhomsa ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai New Erab ǂhôare-ao-i Åkhab ge ūhâ i dî!nâ gere Ågoragu. Kazapuab ge ge mî, ÅAeǁgams !ā!khōmais a ǂhumisa !khaisa ǁnā khoen hîa nēsa ra !ûǂamn !oa-ai dā!harode ūsa, !gōsase anin tsî ÅuiÅnūÅgoan tsîna omdi !gâgu ai.!Ā!khōmais ge xoaǁguiga ūhâ ǁîgu xas mā dā!harodes mâ !ûǂamdi !aroma nî sîsenūsa ra daoǁgau!nâhega. ÅNî khoen ge anina ǂûs !aoma ra ǂgari tsî nauna ­ǁamaxus !aroma, xawes ge !ā!khōmaisa nēsa mā-ama tama hâ. Nē mâsiba oresa hōbas ases ge !ā!khōmaisa Ågūǁae nî tsoatsoa ǁanǂgāsabena !ā!khōmais di xoaǁguigu anin tsî ûitsamaxūna !ās !nâ ǂgaris ǂnamipe ǁgau!nâ tsî hōhō!nâsa in tā Åūǂamse nēsa dī tsî Åkhamasa dā!harode ū-aihe. “Sida ge !khâikhom ra ­ǁgaraga ūhâ tsî ǁnā khoen hîa ǂans tsî ǂan tama is !naka nēsa ra !ûǂamna ra !khâikhom in nē !gâi tama sîsengu Åkha ai!gûsa xu nēsi ūdawasen,” tib ge Kazapuaba ge mî. Ai!âb ge Kazapuaba ge mî, mâtikō Åoro Ånōb !nâ Ågui-i ga a hâ xawe i mā-amsa tama hâsa ûitsamaxūn Åkha nî ǂgarise kai !ā-i !nâ isa tsîts nî ǂgari ǂgaos kara o ǁnās !aroma hâ !âgu !nâ ǂhanu ǁgaraga sao tsî ǁnāsa ǁnāpa sī dī. ǁÎs hoan xa a kai !aromas anin, goman tsî o nî hâ ûitsamaxūn Åkha ǂgarisas !ā!khōmaisa mā-amba tama hâs ge, Åaen di khoraǂuisensa ǁkhaesa tsî Ågamǁîseb ge auton hîa daogu tsî !gangu !nâ hâna kai ǁkhōǁkhōsasib ase nē ûitsamaxūn, anin tsî khoen hoana ība. Kazapuab ge ǂan!gâ tsî ge mî, !ā!khōmais ga Ånai ǁîs dā!harode !ûǂamaon !oa-ai ūtsoatsoa hâ, xawes nēsi nî tsoatsoa tsî xawe aibe ǁanǂgāsabena nē xoaǁguiga ǂanǂan, hōhō!nâ tsî ǁnās khao!gâ ǁkharaga nî mātsoatsoasa.
New Era Reporter
2018-06-05 10:20:45 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...