• July 10th, 2020

ǀAedī-aob ge virus hâs !aoba ra ǂhara… ǁnāpa i ge ǀguis khami ī ǂhanu tama !gôaga !nuri i tsîna a ǀkhai


Ministris ǂurusib dis ǀae!khō-aob, Dr Ishmael Katjitaeb ge ǁnāti ī !aob ǀhûhâsib !nâ hâb, ǀnîsib ǂhanuba ǂhanu !nurigu Covid-19 diga mā!kharu tama tsî ra sâus diba go ǂhara. Namibiab ge nēsi hāǀaro go ǀgam !nae!khaira ǀkha 18 ǁawoǁawosa !nae!khaide ūhâ, ǁîde xun 14 ǂuru hâ tsî hakana noxopa ra ǀae!khōhese. Noxopa da ge nēsis kōse Covid-19 ǀkha !gaeǁaresa ûiba ǂoa!nâs !gôa-e ūhâ tama hâ. ǂOago wekheb kōseb ge Namibiaba 2 381 khoena ­ǁnāti ī Covid-19 ôa!nâdi !âide ge dī-ai hâ i. Katjitaeb hîa Covid-19 !nae!khaide mûǂams komites di ­anis tsîna īb, ge ge mî ǂurusib ǂgaeǂguidi ǀgaisase !âide ra khoraǂuisa in ǁaeb ai ǂanǂui tarin a positifsa, ǁ­îna ǀguri ūhâ tsî ǁnās ǀkha hâ ǁkhā !nae!khaide !khō!nom!nom. “ǁNāpab ge !aoba ǀnî ǀhûhâsigu ­aegu hâ, mîn rase ǂans !nakan ǂurusib mâisana hoa !gôagu nē ǁōsa ra hō khoen diga mā!kharu tama ra i tamas ka i o hâ a !gôab xa ǀoro !gôaba ra māsa. Nētib hâna mâsiba ga hâ hâ, o da ge kaise ǂauna khoena ǀaeǁgâugu !nâ ǀomǁoas mâsib ǀkha ga ūhâ hâ, tsî ai!â ge Chinab, Italib tsî Spaina gere hō!âhe mâsib ǀkha sada !hūb tsîna ga ǂnû hâ,” tib ge ǁîba New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba. “Khoen hîa ra ǁkhais kha !gaeǁaresa ūhâ ǀaen tsî tsâsigu ǀkha ǂurusib !khaiga sarin !gagu tsîn ge ga ǂharo hâ tsî ǁō ra khoen !gara!āhe ǁoa ǁōn xan tsîn !gôaga ga hâ hâ.” Romaniab !hūǁîra, ǁîra ge ǂguro nē Covid-19 positifse a ǂanhe ra tsîn ge ǀgam !nāra ra nî negatifse ǂoaxasa !âuhe hâ, ­îra !hūb ǁga ­arus !aroma ra nî ǁnāxūhes khao!gâ. ǂUrusib ǂgaeǂguis ge khoe-i go Covid-19 xu a ǂuru tin ra mî o, ra kō nē khoe-i !gâise ǂurus ǀkha garusa tsî-i ǁkhāti ǀgam saogube !nāra negatifse !âidi ai ǁgau hâ, ǁaupexa 24-48 irgu !nūsib !nâse. Nēti ī khoe-i ge ǁgâus ǁga a ǁaru ǁkhā, tib ge Katjitaeba ge mî, xawe-i ge noxopa nî ai!gû ǂgaoǀkhāsa !nūsiba !khōǀgaras, !amku tsî !anuse !omna ǁās ǀkha ai!gûs tsî maskersa ǂhaitsise ra hâhe !khain !nâ ǂnûis tsîn 
ǀkha. 


Albertina Nakale
2020-05-26 09:14:34 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...