• September 20th, 2019

ǀAeǁgams ge ǁgam-e sâus ǁgaraga nî sîsenxa kai


Sîsenao-i xa xoahe hâ
    
ǀAEǁGAMS – Auton ra ǁāhe !khaigu, hoteldi, !gûkhoen hâ!khain tsî nau hâ !âgu ǂgui !gôab ǁgam-e ra sîsenūgu hâna xu i ge ra !âubasenhe, ǁgam-e sâus !aroma a ǀnōsa ǀgaugu ain ǁgam-e nî sîsenūtsoatsoasa, !ā!khōmais ǁgam-i ǀorosiba ǀkhurub mâsib xa !aromahe hâse ra hō!â amaga. Auton ra ǁāhe !khaigu ge ǂōrisase nî kō!gâhe, ǁnā !khaigu hîa ǂan!gâs sertifikatga ūhâgu ǀguigu nî mā-amhe xui-ao. Nē mā-amsa ūhâ ǁā!khaigu ge !ā!khōmais di ǁgaraga !oa 30 litergu ǁgam-i ǀgui-e ǀgui autosa ǁās !aroma nî sîsenū. ǀAeǁgams !Ā!khōmais mîgowaba-aos Lydia Amutenyas ge New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba, saran tsî kharogu xūna ǁāsa di !gûkhoen di hâ!khaiga ǀgaisase nî ǀoroǀorosa ǁgam-e sâus !aroma. Ai!â ge hâ i ǀkhurub mâsib ǂnamipes tsînas ge !ā!khōmaisa nē ǂnûiǂgāde ge ǂgan hâ i, î di kō mâtikō !nāden ­ǁîn ǁāsîsenga ra dīsa, tsîb ge sîsen­ǁareba kaise ge ǂkhîǂkhîsa i. “Kai ǁgam-e ra sîsenū !âgu aiǁgause Coca-colas, !kharib ra ǁham-epas (brewery) tsî Meatcos hâdi ge nî ai!gû ǀnaidi ǁgam-e sâus ǂnamipe ūhâ ǀaweǁguiga sîsenǂuisa, ǁgam-i ǀorosib hoada ra tsâǀkhā amaga,” tis ge ge mî. ǀNî ǁaradi ge ǀûna ra dī khoena !khōǂgā hâ in sâu!nâb ǀkha ǁgam-e sîsenū, xawe ǂurusiba !khom!nâs ose. Omna kurus ǂharugub ge ra ǂganhe în ôa-am mâ supu ǀgaugu ain ǁgam-e sîsenū ǁkhāsa, xawe hoan !nâ ǁgam-e sâusa aimâi hâse. Omdi tawa hâ tsâ!gaudi ge hoa­ae ǂganamsase nî ūhâhe tsî ǁ­khāti tā oms ǁgamn ǀkha ǀoaǀoa. !Khoe ra mâ ǁgam-e ǀaudi tsîn ge mā-amsa tama hâ. ǀAeǁgams !Ā!khōmais Sîsenǂui ra Mâisab Robert Kahimiseb ge ǂoago wekheb aib ge ūhâ i ǂhaitsi māǂuis !nâ ge mî, !ā!khōmais nî ǁgariǁnâsa ǁgam-e sâus ǁgaragasa, ǁîs nēsis mâ!nâ C !âb !haros hîa ǁgam-i ǀorosib di !âb ti ra mîheba xu D-!âb hîa ǀgaisa ǁgam !nubusib (ǀkhurub xa ra !aromahese) ǁga ra ǁgôasa. Kahimiseb ge ge mî nē ǁgam sâus ǁgaragu 1 Gamaǀaeb 2019 disa xu nî sîsentsoatsoa kaihesa. 


Staff Reporter
2019-05-21 10:34:08 3 months ago

Be the first to post a comment...