• July 23rd, 2019
Login / Register

ÅGaisa marisi ÅgapiÅgapisa Åawa!namn !oabadi ǂganÅgaugu aia


Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams-ǂOago wekheb Donertaxtsēs, 1 ÅKhūǁkhâb disa xun ge Åhûhâsib ǁanina ÅgapiÅgapisa maride Namibiab ÅAwa!namn ÅHûs (NamPol) !oabadi ai nî mātare. Ai!âkam !ûǂamdets ūhâ tama ǁgauǁgaus di sertifikata hōs !aromats ge nēsi N$100 nî mātare ǂgurots gere N$50 Åguiga mātare hîa. Nē ÅgapiÅgapidi !aroman ge auto Åhonkhoena, !naris di ǁkhāsib tsî mā-ams !nakan autona hâs ǁgauǁgaus sertifikata nēsi N$100 nî mātare tsî !aruÅî N$50 mātare tide. Namibiab ÅAwa!namn mîgowaba-aos, Dana Inspekters Kauna Shikwambis, ge New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba ǁîn ge hû kurin !kharu hâse ǁîn ǂganÅgaugu ai ÅgapiÅgapide ūhâ isa tsîs nēsa !hūb sâuǁkhāsib mâsib !oagu ra Ågausa ÅgapiÅgapidi nî hâsa. Inspekter Shikwambis di beros ge ǁnā-amaga ǂhâǂhâsasib tsî Ågausasiba ge mû tsî ǂganÅgauga ge unu!nâ, NamPols di !oabadi !aroma. Shikwambis ge ra mî ǁîn di ǂganamsensan ge ǂgurose Ministeris Mariǁhōn dis !nâ-ū a dīsa tsî 19 Hôasoreb dis ai ǂoago kurib !nâ !gâi !ereamsa a hō-oasa. Ai!âs îsa ge a mîs ge Åawa!namn Åkhō!nans nî N$2,500 ǂgansa ǁîs !oabade mās !aroma. Hanats nî !augab !âgu ǁga ǁîna ǁkhauǂuis kara, ots ge nē ǁanin di ǁgoe!khaib, ǂûs tsî ās tsî auton hîan ra !nari-ūn di kō!gâs tsîna noxopa ǁnā N$2,000 xōÅkhā nî mātare. Shikwambis ra mîsa !oas ge nē Åkhō!nansa ǂguro ǂhanub xa marisise gere mābahe, xawes ge ǁnā marisa !aruÅî a Åkhai tsî ǁnā-amaga ǁkhauǂui-aon ǁnā !oabade ra ǂhâban xa Åoasase nî tanihe. Sao rase Ånî ÅgapiÅgapisa ǂganÅgauga: Autotsūke!gâb !Nurib-Pol.66 N$40 xu N$60 ǁga; ÅNōǁnâde autotsūke!gâb go a hâpa disa ai-īsigu ose N$40 xu N$100 kōse tsî ai-īsiba Åguri hâse N$10; ÅAwa!namn xa ra Åhanahe auton tsî xūna mâ tsēs hoas hîan ra ūÅgarahesa N$30 ai māse; ÅKhunuga ǂanǂuis !aroma ǁgâi kai tsî Ågorasa tari-i di-i asa dis ǂganamsens ǂnûiǂgādi xa ra ǂganhesa N$50 xu N$100 tsî Åawa!namna sa oms tamas kai o ǂnûiǂgā-e !ûi kaisa N$37 xu N$50 (Ågui khoe-i ai) tsî N$30 xu N$400 kōse Ågui khoe-e ǁkhaisa irgu di sîsenna.  
New Era Reporter
2018-03-06 09:03:34 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...