• June 19th, 2019
Login / Register

Air Namibias ge !hū!nāsi tsî ǀkharisi ǁkhanade ra ǂguiǂgui


Sîsenao-i xa xoahe hâ

ǀAEǁGAMS – Air Namibias ge go ǂan!gâ, ǁkhanas ǁ­aegu !nâ nî hâ ǀkharaǀkharadi tsî ǁaekorobe nî hâ ǂguiǂguis ǁkhanadi disa 30 ǀKhūǁkhâb 2019 disa xu sîsentsoatsoa kaisa. Nēs !nâ-ūs ge Air Namibiasa ǁ­îs di !oabade ra !gâi!gâi!nâ ǂgao !hū!nāsise tsî ǀkharisise ra hâdi !nâ. Nē !hū!nāsi ǁkhana !oabas ge mâtikō ǀnōb di ǁkhanadi nî hâs tsî mâǀîs tsîna ǁkhana-aon di !gôaga xu nî mîǁgui tsî ǁkhāti mâ tsēdi !nāsa ǁkhana-aon !aroma ra ǀgau tamas ka io !nāsase ra ǁkhana-aihes tsîna. Erosa xu Ondangwas ǁga ra hâ ǁkhanadi ge nēsi di disihûǀa !nāde wekheb !nâ ra ǁkhanasa xu 20 !nādi wekheb !nâs kōse nî ǂharo. Nē ra hāǀaro  ǁkhanadi ge Fraitaxtsēs, Sontaxtsēs tsî Wunstaxtsēs ai nî ǀarohe. Nēs ge ra ǂâibasen nē !nona tsēdi ai i ǀhaob ai !nona !nāde tsēs !nâ ǁkhanade nî hâsa. Erosa xu Katima Mulilos ǁga hâ ǁkhanadi ge nēsi hâ haka !nāde xu koro !nādi kōse wekheb !nâ nî hâse go ǀarohe, hāǀaro ra ǀgui ǁkhanas Donertaxtsēdi ai nî hâse. Erosa xu Rundus ǁga hâ ǁkhanadi ge nēsi hâ !nona ǁkhanadi wekheb !nâde xu nî haka kaihe, hāǀaro ra hakaǁîs Mantaxtsēdi ai nî hâse. Ondangwasa xu !Gomenǁgams ǁga ra hâ !nona ǁkhanadi hîa Satertaxtsēdi ai hâdi di ǁkhanas !gôab ge ǁnāti ǀgui nî !khōǀgarahe, xawe nî ǀkharaǀkharahes ge ǁkhanas tsēdi hîa nēsi Satertaxtsēdi, Denstaxtsēdi tsî Donertaxtsēdi tsîn ai hâde, Fraitaxtsēs, Sontaxtsēs tsî Wunstaxtsēsa !oa dawasa. ǀAeǁgamsa xu Lusakas ǁga hâ ǁkhanadi ge !nonasa xu haka !nāde wekheb !nâ nî ǁkhanase go ǀarohe tsî tsēdi ǁkhanas dide sao rase nî ǀkhara; Sontaxtsēs, Mantaxtsēs, Wunstaxtsēs tsî Fraitaxtsēs hâde. ǀAeǁgamsa xu Harares ǁga hâ ǁkhanadi ge nēsi hâ !nona !nāde wekheb !nâ ǁkhanasa xu haka !nādi ǁga go ǀarohe tsî sao ra tsēdi Sontaxtsēs, Mantaxtsēs, Wunstaxtsēs tsî Fraitaxtsēs hâdi ai nî ǁkhana. Air Namibias ǂhôamāǂui-ao-i ra mîsa !oadi ge nē ǀkharaǀkharade ǀaweǁguib nē ǂnûiǂgās dib tsî ǁgūbadi ǀomkhâis nē ǂnûiǂgās dis ai a !gao!gaosadi ǀkha ra !gûǁare, xawe !gōsase ǁkhana-aon di ǂhâsiga dīǀoaǀoas ai a !ammâisa. 


Staff Reporter
2019-02-05 11:25:04 4 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...