• December 6th, 2019

Air Namibias ge noxopa Frankfurts ǁga hâ ǁkhanade nî ūhâǀAeǁGAMS – Air Namibias ge ǁnāti ī ǀhaeǂhôana ge !haraxū mî rana ǁîs !aruǀî hoarahus ra !oaba !auga!hūsi ǁkhanadi Franfurts ǁga hâde nî ǀûsa, nausan ǁnāti ī ǂhôana ǂhôamāǂuidi !nâ ge hâ i xawes ge noxopa kabinetsa ǁnāti ī mîǁguiba ū tama hâ isa. ǀGū­ǁaes ge Air Namibiasa māǂui hâ i ǂhaitsi māǂui-i !nâb ge Air Namibias Danab, ǂhaitsi māǂuidi !âb dib Paulus Nakawaba ge mî, Air Namibias nî ai!gûsa mîǁguisa ǀgaub !oa ǁkhana !oabade Franfurts ǁga māsa. “Air Namibias di ǁkhanadi hîa ǀAeǁgamsa xu Frankfurts ǁga tsî ǁkhawa ǀAeǁgams ǁga oas di sîsenxasib ge ǀgūǁ­ae ǂhôan !nâ kaise ge hâ i, hîa gere aoǁguise îs Kabinetsa mîǁguiba ū nē ǁkhana!oabas di sîsenǀûsa ǂanǂans !nâ-ū, ǁîs mariǂgâxa-ūs ǁgoaǂuisa ǀgaisase ūhâ amaga.

Sida ge nē mâsiba kaise !gāsase ra mâi-ai!â ǂgao !hūb ǁaesa,” tis ge Nakawasa māǂuisa gere khomaisen. Mîgowaba-aob Air Namibias dib ge ǁgui!ā tsî ge mî, Air Namibias di ǀAwemā!nans Direktern tsî ǂGaeǂguis tsîn ge !âǀhuru-aon xa ge !augaba xu hâse a ǁgaumâihe ôa!na!nans ǀkha ǀhûhâse ǁkhawa kō!gâs nē ǁkhana!oabas sîsenǀgaugu ǁga ra kō, mâtis marisa kurusa nî īǁkhāsa Air Namibias hîa marisi !harib ai ǀgaisa ǁgoaǂuis ǀkha !goaxasa. “!Âubasens nē  ǁaxasib dis ge hâ ǁkhā a !ēna sîsenūsa mariǁhōn nē ǁkhana!oabas dina ǀomkhâi kais !aroma,” tib ge Nakawaba gere mî. Air Namibias ge noxopa a ǂanǂans ge ǁîs nî Gamaǀaeb tsoatsoas !nâs ge a ǀoroǀoro ǁkhana !oabade ǀgūǁ­ae ǁkhawa tsoatsoa-ūsa. 3 Gamaǀaeb disa xu di ge ǀAeǁgamsa xu Johannesburgs ǁga hâ ǁkhanade ǀgui !nās ǀguisa gere ǁkhana (hû tsēde wekheb !nâ), xaweb ge nē mâsib tsîna 14 ǁkhanadi tawa ge oahā-ūhe. Ai!âs ge Air Namibiasa ǁHuiǂgaeb ǁga hâ !nona !nādi ǁkhanade xu ǀgamra ge !khōǀgara, nausa di ǀAeǁgamsa xu Luandas hîa Angolab !nâ ǂnôas ǁga hâ ǁkhanade noxopa a ǀūsa ǁkhawa nî mîhe ǁae-i kōse hîa. 


Staff Reporter
2019-07-16 10:29:55 | 4 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...