• June 17th, 2019
Login / Register

Air Namibias ge Ghanab daoba Gamaǀaeb ǀunis ai nî tsoatsoa


Edgar Brandt ǀAeǁgams-!Hūb di ǁkhana!oabas Air Namibias ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai ge ǂanǂan ǁîs di ǁkhana !oabas Ghanab ǁgas hîa Nigeriab daob ǀkha nî !hūǁarehes îs ǂoa!nâs ose xawe hāǀaro ra marisa ūkhâis ti hâ !aromas ǀkha nî Gamaǀaeb nē kurib dib ǀams ai tsoatsoa !khaisa. Air Namibias ge ǀAeǁgamsa xu Accras, Ghanab dis ǁkhana !oabade 2013ǁî kurib ai ge ǀû hâ i, xawes ge nēsi ra ǂgom!gâ ǂauna ǂharugu īǁkhāsin hâ tsîs !aruǀî nē daob ai ǂoa!nâs ose xawe ǀgaisa hōǂgāsa ra aimûǀgarusa. ǀAsa tsēdi ǁîs ais nē ǁkhana !oabasa Ghanab !oa nî khâis di di ge Sontaxtsēdi, Mantaxtsēdi tsî Wunstaxtsēdi tsîna. Nē tsēdi ge a ǁhûiǂuibahe !aromas ge ǁaegu ram ā-amsa ǀkharisi ǁkhana !oabadi ǀkha supuse !hû­ǁaresa, Afrikab Huriǂoas ǀkhāba ǀAeǁgamsa xu Johannesburgs, !Huiǂgaeb, Luandas, Harares, Lusakas, Victoria Falls, Gaborones, !Gomenǁgams tsî Durbanni hâna. Air Namibias !Hû­ares ǁnâuǂharus mâisab Twakulilwa Kayofab, ge ge mî Air Namibias, !hūb di ǁkhana !oabas ase ǂgui mûǂuiga ūhâsa nē ǂharuguba ǀomkhâi kai tsî ǂapaǂoa kais ǂnamipe tsî ǁnās !aroma ǀgaisase ǂhomisen hâsa. “Accras, Ghanab dana!āsa xu Lagos, Nigeriab dana!ās ǁga ǁkhanas ge sada !nariǀhao-ū-aona !amku tsî ǀgau hâ !naris !oabas ǁhûiǀgauba ra mā, nēs nî Afrikab Huriǂoas ǁga ǀgui go hâ i ǁkhanade 60%gu ǀkha ǀoroǀoro amaga. Kayofab ge !aruǀî ge mî, Air Namibias kaise ǂgaob !gamsiba xu gangan hâsa Namibiab, Ghanab tsî Nigeriab ǂhanuga ǁîgu di mîǁguib ǂhâbasa !hûǁaresa !khōǀgara tsî ǁî!nāpe nî omkhâiguse īs !aroma. ǀNî ǁgoaǂuidi hîa ge 2013ǁî kurib ais nē ǁkhana!oabas Ghanab disa nî ǀûhesa a !aroman di ǀgui-i ge ǀkhais Namibiab !hūǂnûǁkhaebas dis Ghanab !nâsa, visaǂkhanin ǂganamsende sîsen!kharus !aroma. Nēsa oresa hōbas !aromab ge nausa Namibiab ǂhanuba 2015ǁî kuriba xu Accras !nâ !hūǂnûǁkhaeba !âro-e gem ā-amhe in Ghanab !hūǁîna Namibiab ǁga saris !aroma visaǂkhanina hō ǁkhā. Nē ǁkhana !oabasa ǁkhawa ǀasaǀasas Ghanab ǁgas, !nās ais ge Ghanab Ministers ǁkhana!oabadi dis, Cecilia Abena Dapaahsa Namibiaba ǁawosasiba ge mā ǁîs ministeris ǀgaisa ǂkhâ!nâsa Air Namibiasa ra māsa.
New Era Reporter
2018-02-20 10:33:44 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...