• June 17th, 2019
Login / Register

ǀAriǂuis mā-amsa tama ǂnaumâi ǁanǁguigu disa 2019 ǂgaekhâib ai


ǀAEǁGAMS – ǂHanub ge mîmâisa ge dī, mā-amsa tama ǂnaumâi ǁanǁguigab !gūb !nâ nî ǀariǂuisa. !Hūb di ­ǁÛB Dr Hage Geingob ge ǁîb di ǀasa kurib haisi-ams !nâ nē mâsiba khoesiba ra tsâǀkhāse ge !gara!ā. ǂHaitsi māǂuis hîa Dr Alfredo Hengarib, presidenti ǂhôamāǂui-aob xa ge dīhes !nâ i ge ǁguiǂuihe tama ge hâ i mâ ǀgaugab ǂhanuba ǂâis !nâ ūhâ nē mâsiba oresa hōbas !aromasa, xawe a ǁguibāhe ǁoa !khais ge nēs ǂgui biljun marisa nî ǂgansa. ǀGui timî tsîb ge Namibiaba ǁîb !norasasiba 1990ǁî kurib ai a hōs khao!gân ge !hūǁîna kai!ādi ǁga sîsenôas tsî ǀnî !aromadi ai ge doeǂgâtsoatsoa tsîb ge nē mâsiba ǁnā tsēsa xu ǀomkhâi ra !gôagu di ǂnaumâi ǁanǁguigu ǀkha !khoegaru. ǂOago kurib ǂNūǁnâiseb !nâ ge ǀGamǁî !Hū!nāsi !Hū!hoas konferensis tawa a māǂuihe ǂans ra mîsa !oan ge 40 persentgu di Namibia­ǁîna ǂnaumâi ǁan hâ. !Hū!nāsi tsî !ā!nāsi ǂgaeǂguidi ge !nāsa ǁaega nēti i ǂhâǂhâsa ansa ūhâ tama hâ tsî ­ǁnā-amaga nē ǂnaumâ ǁanaona ǁîn di ǀaweǁguigu !nâ !gôaǂgā tama hâ. ǀGūǁ­ae ge a ǂoaxa !gôakhâigu ra ­ǁgausa !oagu ge 308 ǂnaumâi ǁanǁguiga Namibiab a ǂhabase kai!ādi !nâ hâ  228 000 ǂnaumaisa omdi hîa 995 000 khoen xa ǁan!nâhe hâdi ǀkha. Nē !gôab ge buruxase !hae ­aeb !nâ ge ǂharo 2008ǁî kurib ǀkha i ra ǀgoweǀnōhe o. 2008ǁî Kurib !nâ da ge Namibiab !nâ 235 ǂnaumâi ǁanǁguigu, 135 000 ǂnaumaisa omdi tsî 500 000 ǁanǂgāsaben tsîna ge ūhâ i. Shack Dwellers Federations (SDF), ǂhanub tsî !ē!nāsi ǂgaeǂguidi tsîn ge ra mî, ǀgui ǁanai !hūsa !anu!anu tsî !gao!gao ǂhâbasa xūna hā-ūs ra N$50 000 tsî N$80 000 hâra ǁaegu ǂgansa tsîn ǁnā-amaga ǀgâsan tsî sîsenona ǁîn !hūde hōbasensa a sī!nâ ǁoasa. Nē mâsib ge ra !aroma khoen ra soa-i ka ǂnûpa ǂnaumai tsî ra ǁansa. !Hūb di ǁÛb ge ge mî, ǂnaumâidi !nâ ǁans Namibiaǁîn di khoesisa ra !gamsa tsîb ge ǁnā-amaga ǂhanuba mîǀguiba ge dī, nē mâsiba xub nî ǀgorasa. 
 


Staff Reporter
2019-01-29 10:27:51 4 months ago

Be the first to post a comment...