• July 5th, 2020

ǀAsa ǀawa!namn beros ge hais !nakaba xu !oabade ra māaRUNDUS – ǁAnǂgāsaben ǁîb hoan xa a kai ǂnaumaiǁanǁguib Rundus !nâb, !khawagas ǀkhāb Trans Kalahari Kaidaob dib ai ǁgoeb din ge ǀawa!namn ai ǁgâiba ge ǁgui in ǀawa!namn nē ǀhûhâsiba nî !oaba xuse, hais !naka tsoatsoa tsî nē ǁanǁguib ra tsēkorobe hō!â ǂkhawadība ǁkhaubas ǀkha hui. Nē beros hîa noxopa ǂhâbasa huisenūxūna ūhâ tamas ge tsēkorobe ǁgoas di 8 irsa xu koro irs karab dis kōse nî sîsenxa tsî Ndamas ǀhûhâsiba !ēsa nî mā !nuri!gâs ǁhōna ǁkhowa-ams, ǂkhâǂkhâsa ǂkhanin !aroma ǀawa!namn ǂan!gâsa hōs tsî ǀawa!namn ǀhû!khō-ams ǂhawen tsîna hōsa.  Ndama ǁanǁguib ge hoaraga Rundus !nâb ǁîba a !aorosa tsî ǂkhawadīb xa ǀoa hâse a ǂansa, nēpa gu sîseno ǂkhamkhoega ǀhôakao ǁaxasin ǂkhawadība ra !khō!khōn ǀkha a ǁaxa xui-ao. Ndama ǁanǁguib !nâ ge is ge, ǂKhoesaob nē kurib dib !nâb ge 20 kurixa ǂkhamkhoeba ǁîb omaris koro khoen di ûiga a ūsa, ǀawa!namn ga ǀgūse hâ hâ o ga ǁkhaehe ǁkhā hâ mâsiba. !Kharu ge kurigu !nân ge ǂgui !gams ǁhōna ge !nurihe, !nanǀgaib nēpa a ǀkhai tsî ǁoreb ǀkha ra hâma !nande hâ tsî ǀorose ǀawa!namna ra mûmâhe amaga. “Sida ge Ndamas ǁanǂgāsabeda ase, ǂhâsib !norasasiba ūhâs diba ūhâ tsî tsûǂgaob ǀkha hâ ǂgui khoen sida dina da ge ǂanapega ǁōgu !nâ a ǂoa!nâse, sida ôan Ndamas !nâ hân di !omǁae. Kaise i ge a !hau!hausa nētsēs Ndamasa, hoa !kharaga ǁanǁguigu Rundus tsî ǂnamipe ǁgoegu !nâ ǂkhawadīb di ǀaus ase a ǂansa !khaisa, o da ge sida ǁanǂgāsabeda ase ǂnû tsî ores age ôa mâti da nēsa nî dīsa. Sida ge komitesa ǁgaumâi tsî ǀawa!namn ǀkha !âǀhuru-aon ase ǂnûde ge ūhâ tsoatsoa nē mâsib ǂnamipe,” tib ge Nadamas danakhoeb Mpande Olaviba ge mî. ǀAwa!namn ge nēsa ge !khō!gâ tsî da ge nētsē hais !nakaba xus ka xawe ǀawa!namn hâ amaga !norasasiba ra hō!â. 


John Muyamba
2018-11-13 10:19:39 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...