New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ashipala a pondola okushanga okambo 

Ashipala a pondola okushanga okambo 

2021-06-24  Festus Hamalwa

Ashipala a pondola okushanga okambo 

“Onda xulila a shike mondodo onhi-9, ofikola onde i fiya po shaashi okwali ndili moluhepo linene. A shike manga kwali ndili mondodo nhi-7 onda kala a lushe ndina ohokwe nohole yokushanga omambo eli moshiwambo. Ovanhu ohava yolonge tava ti kandi shishi ku shanga shaashi onda xulila mondodo onhi-9, a shike ina ndi sholola fiyo nda mana okushanga okambo kange kotete”.

Aa omatumbulo aEnos Pali Ashipala, weedula 29 ou ena ohokwe nokwa shanga okambo kaye kotete keli melaka loshiwambo.

Okambo aka okeli koshi yoshipalanyole, “Omunandjungu nonkwanana”.

“Ame ondi hole okushanga omishangwa, eshi osho oshi pewa shange okudja kedalo. Ondi hole oku shanga oinima ei tai tungu ounona novanyasha opo va kale va lundulula eenghalamwenyo davo, onghee elalakano lokambo a ka okuhonga,” Ashipala ta ti.

Okwa yelifa ta ti okambo kaye otaka ka pita momwedi Juli, yee ta ti itaka ka landifwa, nande onghee ot ka ka pewa eefikola oshali, nokuyandjwa keengulumambo adishe moshilongo.

Okwa ti ova tula po eundafano nale noministeli yehongo.

“Okambo a ka okanuninwa ovanhu aveshe a va vena ohokwe yokukalesha. Onda hala oku kwashipaleka kutya ovanyasha nounona ovena ondjungu moilonga yavo,” Ashipala ta ti.

Okwa fatulula ta ti ounandjungu otashi ti omunyasha okwa pumbwa okukala ena ondjungu mu keshe shimwe eshi ta ningi.

Okwa ti okuna elalakano lokushanga oumbo vahapu veli melaka loshiwambo shaashi vati oshiwambo osho a shike ta dulu oku shanga nawa. 

Ashipala okwa hokolola ta ti okwa kala nokupula omayele movanhu ngaashi Simon Mapeni Kondjashili, Omushingingalo Marthen Moroki naTonateni Nangwasha. Onghee ota ti ovanhu aveshe ovo ove mupa omyalele tama tungu unene opo a kale eshi pondola oku shanga okambo.

Okwa ti okuna oshiwana komutima nokudite kutya oshili mondjila ngeenge okwa shange okambo a ka.

“Kapena ondjila i yena omashongo, ouna oku kala una omukumo opo u shi pondole moilonga yoye. Onghee naame onda enda momashongo ahapu pefimo eshi kwali andi shange okambo kange, a shike ina ndi teka omukomo tuu nande,” Ashipala ta ti.

A Shipala okwa twa ovanyasha vakwao omukumo opo va longife oitalendi yavo, vo va dule okweetaposha shipondolifa.

“Ovanyasha vakwetu natu liufeni komilandu doCovid19 osheshi omukifi ou owanyika oshiponga neenghono Ashipala ta ti.


2021-06-24  Festus Hamalwa

Share on social media