• December 5th, 2019

ǂAuna !gôab khoen ge kaiǀoahân khomais tsî xoas proxramma xu go ǁkhāǁkhāǂuisen


 ǀAEǁGAMS – Direktorats ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǂNaetin dis !naka ra ǁnā Kaiǀoahân ǁGau!nâs ge ǁaupexa 90 khoena ǁkhāǁkhāǂuisens ǂan!gâs sertifikatga ge mā. Nē khoen ge Kaiǀoahân ǂAm ǀGapi ǁGau!nâs (AUPE) tsî Omaridi Khomai tsî Xoas Proxrammi (FLP) tsîn ǁkhāǁkhākhâiden ge  dītoas khao!gâ nē ǂan!gâsa ge !khō!oa. Nē proxrammi di ­ǁgūbas ge kaiǀoahâ khoen hîa ge ǁnā !ēs ǁkhāǁkhāsens disa kaikhâis !nâ a sān tsî skola xu ǁaeb ai!â ge ǂoa ǂkhamsib tsîna ǁîn di khoesisa mā-oasa. Nēsa īǁkhā kais !arob ge nē proxramma ǁîna !ēsa ra mā, ǀasa ǂans tsî ǁkhāsiga sī!nâsa in ǁîn di !âubasendi ûib !nân ra sī!nâǂgaodi xa amabahe. ǀKhomas ǀKharisi Mûǂamaos, Laura McLeod-Katjiruas ge nē ǂan!gâs māde mās  dib tawa dana haisi-amsa gere mā, ǁnāpas nē !gâi!gâ khoen AUPEs tsî FLPs dina !gâi!gâba gere ǁkhorebase. AUPEs khoenas ge ge mîba ­ǁîn !gâi!gâ khoen ase a !gôasen ǁkhāsa nē proxramman ǀoasase go dītoa hîa !gâise ǁîn !goaxa ǁaeb !aroma nî aiǂhomi nîba. FLPs khoenas ge ǁkhāti ge mîba ǁîn on a !gâi!gâsa nē proxrammi !nâ-ū ǀguin ǁîn ǀgôarona nēsi ǀoasase tsî ǂhanuse ǁgâudi tawa nî mâxōǀkhā amaga. “ǁGau!nâs direktorats ge sado aiǂhomi tama hâ khomai, xoa tsî du !gôas ǀguisa nî dīǁkhā !khais !aroma ǀgui, xawets satsa aitsama nî huisen ­ǁkhā tsî ǁnās xōǀkhā sa ǀhûhâsib khoen tsîna ǁîn ûiga ǀkharaǀkharas !nâ,” tis ge ǀKhomas ǀKharisi Mûǂamaosa AUPEs ǁkhāǁkhāǂuisana gere mîba. !Aruǀîs ge McLeod-Katjiruasa nē khoena gere ǁgui!āba, Namibiab ǁîn di mîǂgāga ǂhâba hâsa tsîn nēsi mâ-oa tamase ǁîn di !âsa ǀoasase nî ǀhurusa mâ ǀgôa-i hoa-i ǁî-i !oaǂuisa ǁgau!nâsa nî !khō!oa tsî sī!nâsa ǁawoǁawos ase. McLeod-Katjiruas ge ai!â ge mî ǀKhomas ǀKharisi ǀAwemā!nans nî Direktorats ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetin dis !nâ-ū sîsenxa kaisa !hū!nāsi ǀaweǁguiga sao ran !nâ a ǁguiǂuisase; Mûǂuib 2030, NDPdi tsî Harambee ǀOmkhâis ǀAweǁguib tsîn !nâ.  


Strauss Lunyangwe
2019-06-04 09:39:22 | 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...