• June 5th, 2020

ǁAupexan ge 1 miljun Namibiaǁîna ǂnaumâi ǁanǁguigu !nâ ǁan hâ


ONGWEDIVAS – 900 000 Xa a !nāsa Namibiaǁîn ge ǂnaumâisa ǁanǁguigu !nâ Namibiab a ǂhabase ǁan hâ, tib ge !Nakaǂnôa Ministeri Kai!ā tsî !Garo!ā Omkhâisens Ministeris dib, Derek Klazena ge ǂanǂan.  !Nāsa ǀammi di khoen hîa ǂnaumâidi !nâ ǁan hân ge, ǁnān hîa sîsenosib xa !khōhe hân tamas ka i o tsēsa xu tsēs ǁga ra ûina. Klazeni ge nē ǂanǂansa ǁnāpab ge Buy-A-Brick (ǂNuwiǀuisa ǁAma) projeks !nâ-ū ge omhe omde Helao Nafidis !nâ ǀgūǁae ǀasa ǀhonkhoena gere ǁkhaeǁnâ soab ai. ǁKhā !nôa ǁaxasib omde ǁkhaeǁnâs dib tawab ge Okongos ai hâ I soab aib ge Klazena ge mî, ommās ǀgaisa ǁgoaǂuis ase Namibiab ǂhanuba ībasa, !gōsase nē ǁaeb hîan khoena !garo!ā ǀkharigu tsî kai!ā ǀkhariga xu ǀnî ǀkharigu ǁga ra ûi-ôa ǁaeb ai. Tsî nē mâsiba !namiǂgā hâ ǂgaoǀkhādi !oagub ge ǂhanuba ǀguri khoena omna māsa a mâba ǁoa. “Hoa khoen di mîǂgāba da ge ǂhâba hâ sîsenǁareb !aroma, tsî da !âǀhuru-aoda ase noxopa ais ǁga !gâina a sī!nâǁkhāse,” tib ge Klzena ge mî. !Âǀhuru-aon di sîsenǁareba xus ge ǀgūǁaes ge Shack Dwellers Federations Namibiab  (SFDN) disa, Standard Banks di ǂNuwiǀuisa ǁAmas projeks !nâ-ū 20 omde Okongos ai tsî hāǀaro ra 10 omde Helao Nafidis ai ge ǁkhaeǁnâ. Nēsis kōsedi ge 200 omde ǂNuwiǀuisa ǁAmas projeks !nâ-ū ǂnuwihe hâ. Nē ǂâiǀgaub ge ǀgūǁae Zambiab !nâs tsîna ge mâi-ai!âhe tsî !âubasenhe rasa !oagu ge !nāsa Afrika !hūga nî sao. ǁNā 20 omdi hîa ge Shack Dwellers Federations Namibiab  disa a ǁkhaeǁnâhedi xōǀkhās ge Ministeris Kai!ā tsî !Garo!ā Omkhâisens disa ǁîn ǀkhāba xu 43 omdi nē ministeris !nâ-ū ge ǁkhaeǁnâ. Klazeni ge ai!â ge mî, !nubusib omn dib hîab Namibiaba ra hō!âb ge kaise a sausa ǁhōba, khoen kaise !gâi t5ama mâsigu !nâ ǁan hâ xui-ao, xaweb kom mâsiba ǀguitsē a khara ǁkhā o tsî mâ khoe-I hoa-e !amku !khaiba oms ase ūhâ ǁkhā o. ǁNāpa hâ sâuǁkhāsib tsî ǀhûhâsib ǁgoaǂuidi xōǀkghā ge ǂhanuba ra ôa-am NDP5 di ǁgūbade sī!nâsa, ǁnān hîa ǀgâsib !nâ ûi hâna 12 persentgu ǀkha 2020ǁî kurib ai ǀoroǀorosa.


Nuusita Ashipala
2019-08-27 07:48:01 | 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...