New Era Newspaper

Header ads
Icon Collap
...
Home / Ausiku Ana Hafa Morwa Ewizo Lyombanga Zafnb Mokavango Zoutokero

Ausiku Ana Hafa Morwa Ewizo Lyombanga Zafnb Mokavango Zoutokero

2018-10-25  John Muyamba

Ausiku Ana Hafa Morwa Ewizo Lyombanga Zafnb Mokavango Zoutokero
Top of a Page

NKURENKURU - Nguuru gomukunda Kavango zoutokero Sirkka Ausiku kuna kara noruhafo morwa mbanga zaFNB zazuvha mahundiro gawo omu vana tokora ngesi kuyapaturura evango lyawo lyepe  monkurumbara zomukunda Kavango zoutokero, Nkurenkuru. Kutunda tupu apa gayatameka kukara asi nguuru mo2014, Ausiku age kwatameka kunyatera manyatero novagavi yirugana, rambangako nomberewa depangero nedi dopaumwene, vayapaturure nomberewa momukunda ogu, yipo asi vagave yirugana kovantu moomu yawapera mwankenye mukunda horowero. Nkurenkuru ngesi kapi nazikara tupu asi naStandard Bank, Bank WiNDHOEK nye ngesi naFirst NATIONAL Bank ezi vana kundindira asi mavaro gazo tazikazeguruka momandaha. Egano eli hawe talikamoneka asi kuna horako mudigo gumwe ogu ava mono modoropa zaRundu, eyi yakara asi vantu wovanzi kuhepa omu ava papara mbatero kombanga zaFNB. Ame ninahafa morwa mbanga ezi zina zuvhu omu vana kukema vantu vetu ava ava kara asi kugenda sinano sosire vaze koRundu omu simpe ava kasikama monomukweyo dononde apa ava kasika kombanga. Ame nina hafa morwa ngesi FNB kuna kuyapaturura nomuvero dedi modoropa zetu.Hawe kuna kuyimona asi nakauke nakuke mukunda gwetu kuna kugenda mouta wakora kuhamrna omu twatura makuliko geti. Yimo ana kutanta ngoso Ausiku. FNB Rodney Forbes, mukarelipo nombanga daFNB konomukunda dogomuzogo, apa nye kavamupulireko kuhamena ezegururo lyevango lyawo modoropa zaNkurenkuru ngesi kuna kumoneka asi tavakazizegurura momandaha 18 December 2017. Ngakukara mavango gavali gokukara asi muntu kuvhura aguse pwamene yimaliva, ATM ntani eyi vana kutumbura asi ADT mahina zokuvhura otume yimaliva kuruganesa zoozo mahina. ADT kwakara ngwendi ATM, nye azo kutuma yimaliva poopo ntani kuvhura yililikide koaccount ozo ono yitumu siruwo sooso.Evango eli ngali kara novarugani ntazimwe, vavali wokuvatera ponotera ano ava wokugava mbatero. Ano ava nye vavali ngava kara nye wokukeverera evango olyo asi yirugana yigendepo nawa, yimo ana kutanta Forbes. Yiruganeso ngwendi asi ADT ngavayitura mosirugana ntani yimwe eyi tuna kugazara asi yikaze mosirugana mo2018, eyi yina kumoneka asi taykarugana nye pevango lyetu eli lyaNkurenkuru. Elikwamo lyokutura mosirugana mukurona ntani varugani vamwe ngesi kuna kara nye mondika, eyi tuna kugazara asi mwaJanuary ngoso ngano tuna yimana nye oyo, kmwe nokukuta nye varugani wokukarererapo. Yimo ana kutanta Forbes. Mokukwama mwendi, evango eli kuna kulipaturura tupu novarugani ava wokukwateramo vana kutunda konombanga detu dimwe, dopo pepi dogoro papa ngatugwana wokuyakarererapo. Mukurona gombanga  zetu zaRundu yige nakara tatara asi yirugana yepevango eli tayizi mosirugana yipo nose ngovaFNB tuna kakare nombanga zina karerere modoropa ezi. Yimo ngoso ana kuhulisa Forbes.


2018-10-25  John Muyamba

Share on social media
Bottom of a page