• July 19th, 2019
Login / Register

Ausiku kuna hafa unene morwa sure ezi zounkurungu moKavango zoutekro

Languages, Rukwangali
Languages, Rukwangali

John Muyamba Nkurenkuru Nguuru gomukunda Kavango zoutokero Sirkka Ausiku katente asi age kuna hafa morwa etungo lyokukatunga sure zounkurungu ndi asi VTC, momukunda gwendi ngesi tava katameka nye kukazitunga. Uministeli wopontambo zokuzeruka, madeuro nounkurungu kumwe nomberewa zava vakarerapo udeuli ndi asi Namibia Training Authority mokukapwa kwedi oku tava katulisapo elikwamo nye lyoksima evhu yipo asi etungo lyosure ezi zounkurungu zitameke moNkurenkuru. Ausiku, mepuragero kumwe nosayitunga zaNew Era, kauyungire asi ngano ngapi nazitulisapo magano gomape omu nagawiza momukunda horowero ogu gwakara asi epiro yirugana kwazeruka unene. Yina kara mulyo unene komukunda gwetu morwa tazikaretesapo nye udivi wounene. Vadinkantu vatulisepo yirugana yavene nokuvatera vakwawo ngoso, yiyo yina kuninkisange asi ame pwanyamelike ninahafa momunene, morwa nsene asi sinzi sovadinkantu vetu vana pili yirugana vavadeura hawe navakaretesapo marunduruko gomanene, momukunda ntani mosirongo nasinye. Yimo ana kutanta Ausiku. Kutura nye nomusunda pevhu eli vana kukadika kuna kulindindira asi talikakarako kehagero lyaSitarara, ano kutunda nye opo owo kavayatunga tava tameke nye kuwapukurura evhu komeho vakatameke kudika. Ose kuna kundindira ministera gerongo lyepeguru kumwe nomunamberewa kurona go NTA vawize modoropa zetu, ose nare twagusa kundindira ezuva eli liwize. Mokutara nye ekuliko momukunda horowero ogu, neyi yina tugumu yesesupo yimaliva yeyereko, noprojeka nadinye ngesi kwadihagekesa kutunda tupu apa vayatarurura eyereko eli. Yimo nampili ngesi kuna kara asi kuna kutwikira oku twahagerere, nonoprojeka dogoro ngesi kapi tuna tameke nampili simwe zongandi mvhura ezi. Kakere tupu nye kezi tuna kuuyunga ngesi zo VTC, zina kara asi yimaliva yazo kuna kutunda ko NTA. Ezi kuna kara asi zelike projeka zompe zina kara momuknda gwetu. Ano edi dimwe kuna kara asi dononkurunkuru dina pumbwa kuna manesa. New Era kapulire asi Kavango zoutokero kwakara nonomukunda dopnze makura kuna pumbwa ekuliko monoprojeka yipo asi vagave sirugana kovatngimo ava vakara asi kwahuguvara tupu koKavango zoupumezuva. Pausili tatuzuvhu asi sirongo kwakara noudigu kuhamena yimaliva, ntani twahepa kuyizuvha asi kapisi muntu gumwe ana hara asi noprojeka detu dahaza moyirugana, nye tuna huguvara asi eyereko simaliva lina kuwiza nayiwapa tupu. Noprojeka detu dono nene, ngwendi sipangero, nomberewa depangero, yahepa kukara asi simwe sokuhova kutura moyirugana, nye ngesi kuna kundindira tupu sirongo siwapa paekonomi makura ose tuze nye komeho nomalikwamo getu. Yimo ngoso ana kutanta.
New Era Reporter
2018-04-12 10:00:16 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...