• April 21st, 2019
Login / Register

Autotsūke!gân ge kaitsēdi ra ǀgū khami ra ǀgapi


Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams Autotsūke!gân ra ǀgaisase ǂharo khami ī g era ǁgausen nē kurib kaitsēdi ai!â. Nēsis kōse di ge ǀnai 23 ǀomde ūhe hâ ǂguro hû tsēdi Hôasoreb di di !nâ. Namibiab ǀAwa!namn(Nampol) māǂui hâ !nurib ra mîsa !oa-i ge 27 ǀHōǂgaeb disa xu 3 Hôasoreb dis kōse 57 autotsūke!gâna ge !nurihe. ǁKhātin ge ǁkhā ǁaeb !nâ 83 tsû-ain autotsūke!gâna xu ge !huinn ge !nurihe tsî 23 khoen ge ǁîn ûiga a ǂoa!nâse. !Kharu ge !nona kurigu di ǁaeb !nân ge 1 880 autotsūke!gân, 353 ǁōgu tsî 3 807 ǁkhōǁkhōsa tsû-aina ge !nurihe. “ǂAn da asa !oab ge mâ kaitsēdi ǁaeba ǁaupexa 45 tsēde ra !khōǂgā tsî nē !kharaga !nae!khaidi gem â kurib hoaba ǁnā 45 tsēdi ǁaeb !nâ gere ī !kharu ge !nona kurigu !nâ,” tib ge Namibiab ǀawa!namn mîgowaba-aob !Nakaǂnôa Komissareb Edwin Kanguatjiviba gere ǁgui!ā. Nausagu !nuriga ra ǁgau 2014/15 kaitsēdi ǁaeb !nâb ge autotsūke!gâ !gôaga ǁgôaxaro hâ i !khaisa, 614 xu 589 kōse xaweb ge ǁnā !gôaba ǁkhawa ge ǂharo 6.9 persentgu ǀkha 2016/17 kaitsēdi ǁaeb !nâ tsî !nurihe ge tsūke!gâna ǀhaob ai 677 ai ge mâi. Kanguatjivib ra !aruǀî mîsa !oa i ge 278 ǁōga ge !nurihe ǁnāpa ge hâ i 5 888 autotsūke!gâna xu nē kurib di !Hoaǂkhaib tsî Hôasoreb ǁaegu. “Dītsâdi autotsūke!gân !gôaga sada daogu ai ǀoroǀoros !aromas ge Namibiab ǀawa!namn !âba ǂauna ǀawa!namna nē kurib kaitsēdi ǁaeb !aroma daogu, !gōsase kai daogu B1 tsî B2 ai nî mûsa i.” !Gôakhâigu noxopa ra ǁgaus ge 34 211 tsūke!gân, 1 337 ǁōgu tsî 7 368 tsū-ain ge 2014ǁî kurib tsî 2017ǁî kurib hâkha ǁaegu a !nurihesa. Nēti ī !âubasenhe tamase rah ā na  ǁkhaubas !aromab ge Kanguatjiviba !nari-aona gere ǂgan in !ûisen sao ra ǁaegu !nâ daogu ai hâsa 1-13 Hôasoreb dis, 20-28 Hôasoreb dis, 30 Hôasoreb disa xu 4 !Khanni dis tsî 8-12 !Khanni 2018ǁî kurib dis !nâ, nē ǁaegu !nâ gu daoga kaise ra !nao!nāhe auton ǀkha amaga. “Nēb ge kaitsēdi tsoatsoas ǁaeba, ǁnā-amaga i ge a ǂhâbasa Nampols, ǂhôamāǂui!khaidi tsî hoa !âǀhuru-aon nî sîsenǁareba māsa tsî ǀhûhâsiba ǁgau!nâsa māsa nēti ī ǂhâǂhâsa ǂande mā!kharus !aroma in !hūǁîna !norasase daogu ai tsâ tsî !norasase !nariban ra !ādi ai sī ǁkhā,” tib ge Kanguatjiviba ge mî.
New Era Reporter
2017-12-13 16:19:32 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...