• July 20th, 2019
Login / Register

ǀAwa!namn ge ra ǀaweǁgui mâǂoa hâ 176 709 ǁhōna dītoasa


ǀAEǁGAMS – Namibiab ǀAwa!namn ǀHûs (Nampol)  di koro kuriga !khōǂgā hâ ǀaweǁguib ge a hui ǁkhā in mâǂoa hâ ôa!nâs ǁhōna !hūb a ǂhabase dītoa. Nēs ge ǀaweǁguib 2017ǁî kuriba xu 2022ǁî kurib kōse a ǂgaekhâisab tsî !Oabahe ra Khoen Sîsenǁguiǂuib hâra hîa ge ǂhanusise Daniel Kashikolab, !Nakaǂnôa Ministeri !Norasasib tsî ǁAwosasib Ministeris dib xa ǀgūǁae a mâi-ai!âs !oagusa. Kashikolab gere ǁgui!āsa !oan ge ôa!gaohe nîse ī ǁhōna ǀgam !âkha !nâ nî ǀgoraǂgāhe, ǂgaiǀons ai ǀasase ra !nurihe ǁhōn tsî mâǂoa hâ ǀoro ǁhōn ǁaegu. Nēs ge nî īǁkhā kai !kharaga ǁhōna mîǁguisa ǁaeb !nâ dītoasa.

“Mâǂoa hâ ǁhōn ge ǂgomǂgomsa tsî ǂans ǀkha ǂnôa ǀawa!namn xa nî !khōdanahe tsî ǁaeb !nâ dīhe, nau khāb ai ǀasase ra !nurihe ǁhōn di dītoas ǁaeba tsâǀkhā tama hâse,” tib ge !nakaǂnôa ministera ge mî. Nē kurib di Aoǁkhumuǁkhâb !nâs ge Nampolsa ge ǂanǂan ǁnāpan 176 709 mâǂoa hâ ǁhōna !hūb a ǂhabase dītoahesa !âu hâsa, ǀkhomas kharib nē !gôaba xu 56 persentgu tamas ka io 98 264 ǁhōna tani hâse. ǁKhā ǁaeb nē !gôab gere ǂanǂanheb !nâb ge Nampols di Inspekter Xenerali, Sebastian Ndeitungaba gere !nuri, ǁîb beros ǀgaisa ǂkhîo!nâsib !nuriga ǀgora!gâ-aob berosa xu ra !khō!oasa, ǁnāpa- gere mîhese, ǀgui timî tsîb ǀgora!gâ-aoba !nāsa !gāsasib tamas ka io !nubusin !aroma !nurisa ǁhōba ôa!nâ-ao ǀawa!nam-e nî sî-oabas kara o-i nē ǀawa!nam-e kaise gaxu ­ǁaeba ra ū tamas ka io ǀnî ǁaega ǂgaoǀkhāsa dī-ūnude dī tama ra ī tsîb ǀgora!gâ-aoba ǀams ai nē ǁhōba dītoahe ǁoab ase ôa!nâ tsî gora!gâs ǂhaweba xu ra ūǁnâsa. ǂKhawadīb ǀkhāb aib ge ǀaweǁguib 2017ǁî kuriba xu 2022ǁî kurib kōse a ǂgaekhâisab tsî !Oabahe ra Khoen Sîsenǁguiǂuib hâkhaǂgaoǀkhāde !oa Nampolsa ra ǂgom ǁîn di oe-ams ǁaeb ǂōǂōsib !nâba !gâi!gâisa, kai!ā tsî !garo!ā ǀkharigu !nâs tsîna. ǂKhawadīb ôa!nâdi projeks ge ǂâisa !nuri!gâsa ǁhōn ôa!nâdi ai nî ǂnûi, ǁnāpas !oabade mās projeksa !oaba-aona ǁaeb ai !nuri-oabas tsî ǂhâbasa ǁkhāsigu tsî ǂans khoraǂuis ai nî sîsense i hîa. 


Maria Amakali
2018-11-13 10:20:54 8 months ago

Be the first to post a comment...