• September 24th, 2020

Baba balwa bapuluswa kwabalekisi babatu


Marythar Kambinda

KATIMA MULILO – Babeleki bamulao mwasikiliti sa Zambezi ili sesi polohilwe ki linaha za Angola, Zambia ni Botswana, babulela kuli neba pulusize liezwa, ili babali mwahala lilimo zelishumi kazetalu kuisa kuzelishumi kazene, ili bane baputelezwi kibalekisi babatu mi bababeli kubona kibana banaha DRC, mi babañwi kibana banaha Zambia. Zeo neli patuluzwi ki mapokola kanako yakezahalo yakuzibahaza litaba zakulekisa batu, hala mutomo walifasi lote one utwi: “Kutiseza kwa mulelo – kusebeleza kwapili, kufelisa tekiso ya batu. Sibuabui yomutuna neli mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, ili yana ize silimo se kundongwami batu bapili kutalimana ni tekiso ya batu.

“Bao kibona batu babali kwapili ya musebezi, ili babacwale ka mapokola, babeleki ba makete, baelezi basicaba ni babeleki ba kwamuseto. Kulekisa batu kibubangoki hala buntu, ni tukuluho ya basali, baana ni banana,” nabulezi. Kwamakalo asilimo sa 2000, katengo ka UN nekakile ka amuhela mulao waku sileleza, kufelisa, ni kufa koto kwa batu, ni litaba kaufela zakulekisa batu, ili zengelezi cwalo ni kuhapeleza batu kueza musebezi obukiti, kuhatelela, kubitelela, ni kuli mibuso mwaku alabela iswanela kutalima lika zetalu ili kutibela, kuzekisa ni kusileleza liezwa.
“Kulekisa batu kitaba ya kuongaonga bubangoki, mi kitaba yetuna ye eza masheleñi amañata. Kitaba yekatalize lifasi lote, mi itokwa kutalimwa ni kutatululwa,” nekubulezi mubusisi. Muzamaisi wa sipokola mwasikiliti Karel Theron, naize kulekisa batu kibutata bwa lifasi mi kiyeñwi yalika zeshubula batu babañata, ni kuba amuha buntu. 

Theron naize balekisi babatu kamita batalima banana baba bonahala kusheba ni kuwelwa, hamoho cwalo nikuba kwahule ni limembala zalubasi ni balikani. Theron nakupile bashemi kusileleza bana babona kwabalekisi babatu, kakubonisa lilato leli tuna kwamandu. Likwata zeshelashelana neli bonisize bumaswe bwa kulekisa batu kakubapala lipapali za sizo.


Staff Reporter
2020-08-10 11:53:28 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...