• November 26th, 2020

Babalalu batamiwa ni likomu ze 49 za kuuzwa


WINDOKO – Bayahi banaha Namibia bababeli ni alimuñwi wanaha Zambia, nebatamilwe viki yefelile kasamulaho akuuzwa likomu zemashumi amane kazelobañwi,kwa Mutwalwizi mwasikiliti sa Zambezi. 
Baba akalezwa babalalu nebanatile likomu kuliisa kwa Nsundwa, teñi bayozwisa mankomwana alitole amalalu kuli bayo cincanisa ni pulu mwamulaka omuñwi. Muña mulaka niyena ubulelwa kuli nabata kucincanisa pulu ni mankomwana amalalu. Muongaongi yabona zabubangongi mwasikiliti sa Zambezi Evans Simasiku, nabulezi viki yefelile kuli zeo hane liezahala, mulisana likomu ato lemuha mankomwana awo asika cinciswa kale. 

Mapokola neba zibisizwe mi kasamulaho alipatiso, Simasiku naize likomu kaufela nelifumanehile mwamunzi oswana. Babanyazwa nebabonahalile mwakhuta yamuatuli mi nebahanezwi kulifa masheleñi akulibelela muzeko kwande, mi taba neisizwe la 3 Njimwana. Bayahi banaha Namibia ki Patrick Mutonga ni Owen Mutonga, mi muyahi wanaha Zambia nazibahalizwe kuba Joe Mwala. Simasiku naize likomu zene uzwizwe nelilibile mwanaha Zambia, kuli liyo lekiswa kwa Livingstone. “Lipatisiso lizwelapili, kuli kaufela bane babile ni kola batamiwe, kuli lupume mawenge asikwata se,” nabulezi. 

Simasiku nakupile balimi kutokomela nikuli basike kusiya likomu likamaela lisina mulisana. Nakupile hape balimi balikomu kusaleka likomu zebasazibi hande muñazona.Nakupile balimi kuyema maefe-efe kakuli balisana balikomu banze balumelelana ni bayahi banaha Zambia, mi naekelize kuli bayahi banaha Zambia bakataza hahulu kwabusholi mwasikiliti sa Zambezi.  “Busholi bwa likomu bufofaza mayemo asifumu mwasikiliti se kusina kulifa mutelo. Nikupa balimi kubabalela limunanu zabona, kakuzibisa mapokola nikuswalisana ni mapokola mwakulwanisa busholi mwasikiliti, kuli masholi kaufela baba fumaneha mwamahae batamiwe,” nekubulezi Simasiku.


Albertina Nakale
2020-10-19 08:23:40 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...