New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babusisi baelezwa kulwanisa manyalo abanana

Babusisi baelezwa kulwanisa manyalo abanana

2020-11-09  Loide Jason

Babusisi baelezwa kulwanisa manyalo abanana
Top of a Page

WINDOKO – Babusisi balikiliti baitamile kuli baka susueza sicaba ku ambuka kusaituta hala toloko ya mulao kuli mwanana kimañi, kaku bulela kuli litaba zeo litisa butata hala silelezo ni litukelo za banana. New Era ne ambozi ni babusisi bane bali kwahatiso ya piho ya manyalo abanana viki yefelile. Kubabuza kuli baka tusa kwañi kusileleza basizana kwalikezo ze cwalo. Mubusisi wasikiliti sa Omusati Erginus Endjala naize kasamulaho akuhatisa piho ya manyalo abanana kupatuluzwi kuli buñata habazibi kuli mwanana kimañi, kakuya kamulao. 

“Nika kuta kwasikiliti nikuyo luta batu baka hala manyalo abanana, ili taba yeninga kuli imaswe. Sicaba sina ni ku utwisisa litukelo za banana,” natolokile. Naize kanako ya cwale uka sebelisa piho kuhulisa kuli manyalo abanana ki aniti mi ana ni kutalimwa kapilipili. Mubusisi wasikiliti sa Ohangwena Walde Ndevashiya, natolokile kuli taba yeo itokwa swalisano, kakutisa hamoho likeleke, baeteleli balipoliti, babanca ni baeteleli ba sizo kulwanisa kuekezeha kwalitaba zeo. “Baeteleli basizo kiba butokwa mwakulwanisa manyalo abanana, kacwalo bana ni kususuezwa.

Nihakuna ni mulao batu bana ni ku utwisisa litukelo kuli bafelise litaba zeo,” nabulezi. “Mukona feela kususueza batu ni kubaeza kuli ba utwisise haiba muna ni mutala, piho ye iapula kapai mi lukaya kuyo luta batu baluna, hamoho lwakona kutula.” Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu naize, batu bana nikuziba bumaswe bwa manyalo abanana, na ekelize kuli likeleke, baeteleli basizo ni bashemi bana ni kuba ni lyano la mulao obukeleza banana kuhapelezwa kukena mwa manyalo. “Luna ni kuluta bashemi ni babanca ili kuli ba utwisise, kakuli hañata banana haba italeha bangiwa kuli bahulile, mi haba itwala bahapelezwa kunyaliwa. Lukona feela kutula haiba bashemi baziba mafelelezo alitaba zeo, ni litukelo za banana,” natolokile.


2020-11-09  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page