• September 26th, 2020

Balimi babanwi mwa Kabbe bakutuzi luli


KATIMA MULILO – Balimi babañwi upa wa sikiliti sa Zambezi, mwa silalanda sa Kabbe ya Mbowela, babile ni kutulo yende, niha kubonahala kuba ni linanga. Kwalinako za kwamulaho balimi mwa silalanda sa Kabbe ya Mbowela, neba limanga masimu abona mwakweli ya Muimunene, ili kuli mwakweli ya Sope neba kutula, pili muunda usika taha kale. Kono bakeñisa kucinca kwamayemo alihalimu ili taba yetisize kuli pula ino taha kakulyeha, balimi babañwi mwalibaka zale, seba kungulezi kwatuko litaba zanjimo. Bana ni maikuto akuli haiba inge balima mwa kweli ya Ñulule pula haikala kunela, limela zabona likato tibiswa kimezi amuunda inge lisika hula kale. 

Kono balimi babañwi sina Raphael Mbala, ili yana banga muyemeli wa silalanda sa Kabbe, kuzwela mwa munzi wa Jimu kwa Ikaba, hasika zwafa kale. Hana bulela ni New Era, Mbala ya pumuzi famusebezi naize yena ni lubasi lwahae neba kalile kulima mwakweli ya Yenda nikutofeza kwamafelo akweli ya Njimwana. Mbala naize neba cezi lihekele zelishumi kazesilezi, mi pula haito seula mwakweli ya Njimwana mbonyi nese hulile hainyani mi yato tiyelela.  Halukala kucala batu babañwi neba luseha kuli luikataza feela lulyehile mbonyi yaluna ikato tibiswa kimezi amuunda, kono nelusika zwafa neluzwezi pili kulima, kalitohonolo muunda notile kaku lyeha mi nelukonile kukutula masimu aluna,” nekubulezi Mbala. 

Nabulezi hape kuli muunda haukala kusutelela kwamafelo akweli ya Sope, seba kala kutiba milapo yeliba kwamasimu abona ili taba yene ifile mbonyi yabona liviki za kekezo kuli ikone kutiya hande. “Nelu konile kukutula masimu aluna kaufela, mi ya mafelelezo nelu ikutuzi Lamubulo, mane nelutilo lekisa mbonyi ya masoto mwatolopo. Nina nisepo kuli hala mbonyi yelukutuzi, lukona kufumana nihaili masaka amashumi amane kuisa ku asilezi,” nabulezi. Nabulezi kuli hala matata ane batalimani ni ona neli kusabateñi kwalimotikala zakulimisa zamuuso, mi kuekeza kakulima ni mapulu neba limisa limotika zakukalima ili zana ize litula hainyani, mi neba balifiswa N$1000 hekele ni hekele. Nabulezi hape kuli butata bobuñwi neli bwa kuli likomu zeñwi nelisa tokomelwi, mi mane nelibato sinya masimu abona.

Masimu aluna nese abato sinywa ki likomu konji haluyo biha kwamapokola, bane batilo bona kuli mulao wabulukwa. Balisana babañwi neba tamilwe, kuzwafo sebakala kulisa likomu zabona,” nukubulezi yasa pumuzi famusebezi wabuticele. Mbala na elelize balimi kuzwelela mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda kuli bazamaelele ni mayemo alihalimu. “Nilemuhile kuli kihande kucala mbonyi ye ankufa kubuzwa, ili yekonwa kukutulwa mwalikweli zetalu,” nabulezi. Natolokile hape kuli kubunolo mbonyi kumela mwalibaka za saana kakuli kanako yakulima muubu usa kolobile kasamulaho wa muunda.


Aron Mushaukwa
2019-03-11 10:14:16 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...