• September 19th, 2020

Bana ba China bahanelwa kuzekela kwandeRUNDU – Bana ba China bababeli, babanyazwa mwakezahalo yacwalecwale yakubulaya mubeleki wabona, Hausiku Andreas Muyevu, kwa munzi wa Andara mwa silalanda sa Mukwe, nebahanezwi kuzekela taba yabona kwande, hane babonahalile mwakhuta yamuatuli yomunyinyani ya Rundu Labubeli. Khuta netezi kuli mane babañwi nebayemi mwakhuta kakuli nekusina maino, mi babañwi nebayemi fande. Xuefeng Chen walilimo ze 29, ni Zhenhai Zhou walilimo ze 31, nebabonahalile kamulatu wabubulai, nikukunupa tobolo mwahala sicaba. Muuso nobahanezi kulifa mali akuzekela kwande, bakeñisa butuna bwamulatu wabona nikuli bakona kufufela habo bona. “Mi hape kipabalelo yabona ni silelezo yabona kuli basiale mwasitokisi,” nekubulezi muzekisi wamuuso Steven Haradoeb. 

“Hape hakitokwahalo yasicaba kapa kamaiso yamulao kuli balumelelwe kuzekela taba yabona kwande,” nekuhatelezi Haradoeb. Taba neisizwe la 22 Sikulu kulumelela lipatisiso kuli lizwelepili. “Nilemuha liñolo la muzwale hala lizazi lamuzeko kuli lipatisiso lizwelepili, lukatisa liñolo la simubuso la kukupa kuzekela taba kwande,” nekubulezi muyemeli wabababeli babanyazwa Leena Shikongo. Bubeli bwabona neba bonahalile fapila muatuli yomunyinyani Sonia Samupofu. Pili muzeko usi kakala, sikwata sa sicaba sene si etelezwi ki Paulus Mbangu, nesifile liñolo kumuzekisi wamuuso lakuhana kuli bana ba China balumelelwe kuzekela taba yabona kwande. “Nimieleza kuli musike mwaikungela mulao mwamazoho amina, musiele bamulao mi katulo sakata ikaba teñi,” Haradoeb nabulezi kasamulaho aku amuhela liñolo lene linyatezwi kibatu ba 
228.


John Muyamba
2019-04-29 10:06:36 | 1 years ago

Be the first to post a comment...