• June 21st, 2019
Login / Register

Bank of Namibias ge ǁkhawa !haese !khūs ǀgauga xu ra !khâi


Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAEǁGAMS - ǁKhawas ge Bank of Namibiasa !khâikhom tsî go ǀkhoma ǀhûhâsib ǁanina in ū-oasen !haese ǀgau taman ai !khū ǂgaos ǁaxasina dīs tamas kai o ǁîn !nâ !âsa xu. ǀHûhâsigu ǁ­anin ama tama ǀgaugu !naka marina marisâuǂgae !gôadi !nâ ra mātareǂgā kaihes ge ǀgaisase !hūb !nâ danasa ra ǀhōǂui. !Hūb !ereamsa tani hâ marisâuǂgaes nēs ge ǀgaisase ǀgomǀgom!gao tsî ra mî, tari-i ǀgui-i ka xawe ǀhûhâsib khoena xu marina mātareǂgās mā-amsa tamasa Bank of Namibias mā-ams ose, Mariǁguiris ǂNûiǂgādi ǂHanumās 2ǁîs, 1998ǁî kurib di 5ǁî !âb !nâ-i a !khâikhomsasa !oa. “Marisâuǂgaes nēs di !ereamxasib ǀga ra !gûǁarese, îs ôa!nâde dī mā-amsa tama mari sîsenǀgaugu ǂnamipe hîa nē ǂhanumās !oagu ra !gûǁnâga. Nēti ī !gâi tama ǀhôakao mâsigu amabes !nâ Namibiab !nâ a ǁaxa-ūhes khao!gâs ge Bank of Namibiasa Namibiab ǀAwa!namn ǀkha ǀhao hâse ôa!nâdi ǀkha a ǁaxa ǁnā ǀhôakao ǁaxasin ǀkha ǁaxa khoena !khōsis !nâ ūsa tsî nēs khao!gâ ǀhûhâsiba ǂhabase !nuriba nî mā,” tib ge Bank of Namibias mîgowaba-aob Kazembire Zemburukaba ge mî. Nē ǀhôakao marikurus mâsib ge ǀgaisase ra ǀomkhâi !gôaba ǀhûhâsib khoena xu ra hō, khoena ra ǂgomǂgom !nae!khain ra khoen ra khoeǁare ai ǂhaitsi !khain, aiǁgause Facebooks tsî Whatsapp !nandi !nâ-ū ǂanǂanhe tsî ǂharugu-ūhese. “ǀHûhâsib tsî Namibiab !hūǁîn ge ǀgaisase nēti ī !nandi !nâ ǁhaos !oagu ra !khâikhomhe, nē sîsenxasigu ǂhanusise ǂan!gâhe tama tsî ǁnā-amaga mā-amsa tama xui-ao. ǁNā-amagas ge khoexa!nâ ǂgansa ǂhabase ra sîǂuihe in ǀhôakao mâsigu tsî ǁaxasina ra ai!gû-ū khoena ū-oasen tamas ka ion ge ǂhanub ǀkha ra !omgu. !Hūǁînan tā ǂganamsa mûdi !haese !nubu ǁaeb !nâ ǂgui marina kuru tsî !khū ǂgaos !aroma nēti ī ǀhôakao xūn !nâ mā tsî ǁîn di kurisa !hūǁîna nēs !nâ-ū khôaǁnâ tsî ǀgâsiba !hūb !nâ ǀarosen kai. Bank of Namibias geǀhûhâsib khoena ra hōhō!nâ hîa nē ǀhôakao marikurus ǁaxasina ra ǂâiǂui tamas ka io ra ǁani kaina, ǁîn ra marisâuǂgaes ǂHanumāsa !ûǂam tsî ǁkharaba ra ôabasensa,” tib ge Zemburukaba gere !khâikhom.
New Era Reporter
2018-07-03 09:18:59 11 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...