• April 22nd, 2019
Login / Register

Bayahi ba Katima banyemiswa kikatengo katolopo

Languages, Silozi
Languages, Silozi

n Aron Mushaukwa Katima Mulilo – Miyandanda yabayahi batolopo ya Katima Mulilo baba satabiswi kinzila yeo tolopo ya Katima Mulilo izamaiswa kayona, nebabile nikucaula kusupeza bunyemi bwabona hala katengo katolopo kakangiwa kuli hakabilaeli nilinjebwe.  Sikwata nesicauzi pili kuliba kwa Katengo ka Tolopo kuyotambeka liñolo la linonge kumubakweli kumuyemeli watolopo Charles Matengu. Ili yana bataluselize kuli taba yabona ika talimwa kikamaiso yakatengo katolopo kuli kufumanwe tatululo sakata. Liñolo la linonge leliswana nelifilwe kumubusisi wasikiliti Lawrence Sampofu, hamoho cwalo nikwaofesi yakopano ya Swapo mwa Katima Mulilo. Hala zeñwi, sicaba si akaleza kuli katengo katolopo kapelwa kubuza maikuto asicaba hala litaba za zwelopili. Sicaba hape si akaleza kuli katengo katolopo katezi bupumi nibulengwami, mi hape sinyaza bazamaisi bakatengo katolopo kuli babata ku uzweza linjebwe. Taba yeo nesupa kwakalulo yenca yakuleka mezi yesweli kutalelezwa mwatolopo. Sicaba hasitabiswi kitaba yakuli baswanezi kulifa mali alikana N$2,500 kulifela mamita amezi, bana nimaikuto akuli masheleñi awo akaya mwalipokoto zabayemeli. Sicaba sesihalifile babata kuli Likwambuyu wa Litolopo ni Zwelopili Yalibaka Zamatakanyani, Peya Mushelenga ato batusa kakuli katengo katolopo kapalezwi, mi babata kuli Muzamaisi wakatengo katolopo Rafael Liswaniso atuhele musebezi kabuyena, kakuli “hakwanisi kueza musebezi wahae.” Balaela hape kuli Muñoli wakopano ya Swapo ashikulule bayemeli babali kwakatengo katolopo kakuli hala zeñwi “habasezi hala litokwahala zasicaba” kono babata feela kuifumisa bona beñi. Sikwata hape sibulela kuli katengo katolopo kasweli kufa kabulengwami lipeleko kwabatu bababalifa kweta. Liñolo la linonge neli labubeli mwakweli sicaba nesitambekile kwakatengo katolopo, mi balumela kuli katengo katolopo kabanga kuli baeza lipapali. “Lulumela kuli liñolo laluna lapilli la linonge libulukilwe feela fatafule mwaofesi, kacwalo lumifa mazazi amabeli kuli mu alabele kwalinonge zaluna kusicwalo lukabe lukutezi kwamaofesi amina,” nekuhatelezi sibuabui wasikwata Kamwi Siseho.
New Era Reporter
2018-05-21 11:15:31 11 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...