• May 30th, 2020

Bayahi babasina mubu bafitisa linonge zabona kwa muso mwa Katima


Aron Mushaukwa Katima Mulilo-Baswali ba mubu bao mandu abona nawisizwe ki Katengo ka Katolopo ya Katima Mulilo kwa makalelo akweli yefelile, nebatatekile mulilo wa lubya kunyaza, mi nebauzi Labutanu viki yefelile kuliba kwa ofesi ya Mubusisi wa Sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu iliko nebailo tambeka liñolo la linonge zabona. Sikwata nesi etelezwi kimueteleli wa kopano yelwanisana ya DTA, McHenry Venaani, niyo neli muzamaisi wa Katengo ka Katolopo ya Katima Mulilo Charles Nawa, ili yo nabalile liñolo la linonge. Mwa liñolo la linonge sikwata nesilaela kuli Muzamaisi wa cwale wa Katengo Katolopo, nikamaiso kaufela batuhele misebezi, “kabaka lakuwisa mandu abona kusina taelo yezwa kwa khuta”. Nebalaela hape kuli yomuhulu wa sipokola sa Zambezi Karel Theron niyena atuhele musebezi kakuli natusize katengo katolopo kuwisa mandu abona kusina liñolo la taelo kuzwelela kwa khuta. “Ye ki Namibia yelukuluhile mi luziba liswanelo zaluna, kutoloka kuli mapokola ba naha nebaikungezi mulao mwa mazoho abona. Haluzibi zene balukunupela. Kana ki kuli yomuhulu wa sipokola nana ni taelo yezwa kwa khuta? Wakona kupaka kuli nafumani taelo yezwa kwa khuta? Ofesi yepahami nikufita mwa sikiliti, kunga muhato wa kuwisa mandu abatu kusina taelo yezwa kwa khuta, taba yeo haki kutula mulao?” nekubuzize baswali ba mubu. “Lubata kuli yomuhulu wa sipokola niyomuhulu wa siteshini batalimane ni mulao… Yatompeha Meya wa luna wa Katima Mulilo Georgina Mwiya-Simataa nibaeteleli kaufela, kungelela cwalo nimuzamaisi wa katengo yasakwanisize feela likweli zepeli famusebezi, baswazi kufiwa mulatu kakusalatelela mutomopuso, onebangile buitamo, bobase basinyize,” nekubaleha liñolo la linonge. Sikwata nesizwezi pili kulaela kuli sifiwe lituso hala lisinyelo zene latelezi kuwiswa kwa mandu. “Lukaya kai mwa nako yalitabula ye?... Lukaeza sikamañi Lulobala mwatasa’ likota nibana baluna, kusina lico, hakuna maino… Kamaiso yebona zalituso mwa ziezi ikuzize, basifano sesifubelu bakuzize, libaka? Kakuli nebabulelezwi kuli mubatuhele baiponele,” nebabulezi. “Kupo yaluna yabuikokobezo kiya kuli ba ankufise kulufa lituso.” Sikwata nesibulezi kuli haiba litaelo zabona halina kutalimiwa mwa mazazi amusebezi asupile, bakacaula hape. Kasamulaho akuamuhela linonge zabona, mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Sampofu nasepize kuli uka lilumela kwa muso kwa Windhoek. Naize zekonwa kutatululwa mwa sikiliti zeswana sina kubata libaka samatibelelo likatalimiwa. Sampofu nasakoni kupata maswabi ahae kakubona Nawa inge aetelezi kucaula. “Kuyoneli mueteleli wa katengo katolopo, mutompehi Nawa Nawa. Ni ikutwa kuswaba kukubona kwa lineku leo. Nenihupula kuli ukaba kwa lineku lakwanu. Kakuli seo katengo katolopo nesi ezize, niwena nosi ezize, hane usali mueteleli. Sampofu nabulela kuhupulisa nako yeo Katengo Katolopo ya Katima Mulilo mwa ketelelo ya Nawa nekawisize mandu ane asi kayahiwa kamulao kwa Makaravani ya Upa. Ili ko babanca babato eza sikiti nebakile baswala mubu kasilimo sa 2015. Kayona nako yale Nawa naitwanisa nibaswali bamubu. Kanako yeñwi naikwalezi mwa ofesi yahae, kasamulaho baswali ba mubu, nebakukani fande, banze bafumbela kumupobaula kamacwe. Mapokola nebabizelizwe kwa teni kuyomusindeketa kwa mota yahae.
New Era Reporter
2017-11-06 09:35:10 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...