• July 7th, 2020

Bubangoki kaufela bubihiwe, kueleza Sioka


WINDOKO – Likwambuyu wa Kulikanelela kwa baana ni basali, ubulela kuli lisupo zabubangoki liswanezi kutalimwa kaputako, sihulu mwamabato mokuna ni likomano. Sioka hana bulela hala litaba zabubangoki mwamabasi viki yefelile, naize litaba zecwalo liswanela kubihiwa kwa mapokola, kwabaelezi, nikwa babeleki babacilaukile babakona kufa likelezo. Kezahalo yacwale neli yamuyahi wakomponi ya Klein Kuppe walilimo zemashumi amalalu zesupile, yana kwaezi haisi kwa Omega mwasilalanda sa Kavango ya Upa, ili kwana ilo iponda, kasamulaho akukulubelwa kuli nakamile nikubulaya musalahae mwa Windoko. 

Situpu sa Erick Zambwe Sikanda, nesifumanwi Labutanu kakusasa. Kulumelwa kuli Sikanda nali mwamusipili kuya kwa Katima Mulilo ili kobazwa yena ni musalahae. Mapokola ba akalaleza kuli Sikanda nabulaile musalahae, Purity Iuze Matengu, ili yeneli muituti kwasikolo sa buoki, kwasibaka samaino abona mwa Klein Kuppe, mi kasamulaho abaleha. New Era nelemuhile kuli silikani sabababeli nesitezi lindwa. “Kikapilu yetomohile kuli niyema fapila mina hape, kubulela zalikezo zesituhu zalindwa mwamabasi, kataba yacwale ya mutangana yana bulaile musalahae, nikukwaeza musipili omutelele kuyo ipulaya ni yena. 

Taba ye iutwisa butuku kwa lubasi niluna kakuba naha, kulatehelwa babanca bane batokwiwa kuli babe nikabelo mwa kuzwisezapata naha yaluna,” nabulezi. Sioka nalemuhile kuli nihaike muuso ufanga likelezo, litaba zalikomano mwamabasi lizwelapili kuhula, mi likalibe banze balatehelwa kibupilo bwabona, mi banana basiala mwabundiala. Naize fokuñwi uhupulanga kuli likelezo zeo litahanga kakulyeha, kakuli sicaba haba bihingi litaba kaputako kuli batu batusiwe pili basika itenga mwalitaba zabubangoki. Kacwalo, nakupile sicaba kubiha lisupo zalindwa mwamabato kaputako. 

“Naize taba yeñwi yebilaeza kiya likabe babayumba limbututu ni kulibulaya. “Taba yakulwanisa banana yanibilaeza, mi kipilaelo kwamuuso kasibili. Haiba lupalelwa kubabalela limbututu, namikupa mulitise kwaliluko ili kuli lulifumanele babakona kulibabalela,” naelelize. Kanako yeswana nakupile batu babaipumana mwalindwa zamwamabasi, hamoho cwalo ni mabasi abona, kuli bano bata lituso kuli bakone kuzwelapili kuikola bupilo bobunde. Naekelize kuli likelezo likona kutusa mutu yomuñwi kukuyula bunyemi.


Albertina Nakale
2020-03-02 10:00:23 | 4 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...