• April 18th, 2019
Login / Register

Buñata batabela Mukiti wa Batshara

Languages
Languages

Aron Mushaukwa Sangwali-Undi wa nyangela wa mushobo wa Mayeyi, hamoho cwalo ni mishobo yeñwi kuzwelela mwa sikiliti sa Zambezi ni naha Namibia kabupala, hamoho cwalo niba bazwa mwa naha yeli mabapa ya Botswana neba kubukani kwa Sangwali la Sunda viki yefelile, ili kokuna ni Khuta yetuna ya Mayeyi, kuyo tabela mukiti wa sizo wa silimo wa Batshara Batshapi. Kwand’a Litunga Kisco Liswani III wa Masubia ni Litunga Joseph Tembwe wa Khuta ya Mashi, Litunga Jocob Seidisa wa Mayeyi ba mwa Botswana niyena nabile nikabelo kwa mukiti, asindeketilwe kisikwata sa batu ba 84. Babeleki ba muuso ba batompeha, kungelela ni Likwambuyu wa Liluko la Lizibiso ni Zwelopili ya Mihala Tjekero Tweya, ni Mubakweli wa Liluko la Misebezi ni Linzila James Sankwasa nibona ne baliteñi. Mwa liñusa lahae la silimo, Mulena wa Mayeyi Boniface Shufu nakupile batu bahae kuhulisa kutwano mwahal’a Mayeyi ni mishobo yeñwi yefumaneha mwa sikiliti ni naha kabupala. Natiselize kuli mutapi wa hae uzibahala kakuba nikozo, mi aba susueza kubuluka kozo yeo. “Ni mi kupa kuli muzwele pata kupila ni batu ba bañwi kakozo ni swalisano, ili kuli naha ye ibone zwelopili yelutokwa kaufela luna,” atalusa. Shufu uzwezi pili kukupa balateleli bahae kuikambusa kwa litaba za ketululo ya mishobo ni likiliti, utiselize kubulela kuli kakuba sikiliti sesina ni mishobo yeshelana-shelana, “hakuna mushobo oswanezi kuikutwa wa butokwa hahulu kufita omuñwi,” kono kaufela baswanezi kufana likute. “Na katazeha ni kubilaela hahulu haniutwa litaba za ketululo ya likiliti, mubala ni mushobo isi feela mwa sikiliti mo kono mwa naha kaufela sihulu kuba banca.” “Nibata kumikupa kuli musike mwa yembululwa kilika zemasila zeo, kakuli likona kufenya milelo ya zwelopili mwa sikiliti mo kabunolo – hakusa bulelwi naha kamukana.” Manzwi aswana nabulezwi ki Likwambuyu Tweya, yana kupile Katengo ka Malena kutatulula misunga ya ketululo ya mishobo, ni lindwa zekona kuzuha mwa sikiliti. “Nise nilemuhile kuli hañata haki malena babana ni butata, kono kiluna, balateleli, babana ni butata. Kacwalo ni kupa Katengo ka Malena… kutatulula, misunga yekona kuzuha mwahal’a batu babona,” atalusa. Litunga Shufu uzwezi pili kuitumela kwa muuso kwa zwelopili yebonala mwa libaka zewela mwa kamaiso yahae, sihulu kuyahiwa kwa mandu ababeleki mwa libaka zesilelelizwe za lifolofolo ili mwa Mudumu ni Nkasa Rupara, hamoho cwalo ni kambe ya sipokolo ye sweli kuyahiwa kwa Sangwali. Kabaka la kuli sibaka sani sifumile kwa lifolofolo mi kuekeza kwa libaka zepeli za pabalelo ya lifofolo, kuna ni libakanyana zeñwi zesilelelizwe za lifolofolo, Shufu ukupile libakanyana kaufela zesileleza lifolofolo kusebeza katata kwa kusileleza lifolofolo. “Khuta yaka ikupa ba babaleli balifolofolo ba silalanda se, kuminahanya musebelezo ili kutusa ba babaleli ba lifolofolo ba muuso ku sileleza lifolofolo. Ni kupa sicaba kuambuka kuzuma isi kamulao,” atalusa. Mukiti wa Batshara Batshapi silimo se nokwanisize lilimo ze 25 mi notabezwi kamutomo otwi, ‘Kuzamaya Kabuikumuso Ni Zakale, Kuamuhela Bukamuso.’ Mukiti utabelwa silimo ni silimo kuzwelela mushobo wa Mayeyi haukauhana kwa Khuta ya Linyanti mwa nako yani, mi ba amuhelwa kimuuso kakuba mushobo oikemezi mwa silimo sa 1992. Batu ba Mayeyi bafumaneha mbowela-wiko wa sikiliti sa Zambezi. Kwand’a mubinelo wa bokuku-abona oketahani wa Shiboli, ba bulela puo ye ikemezi ya Siyeyi, ili yebupwa kimanzwi akunanula lulimi.
New Era Reporter
2017-08-14 12:24:05 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...