• April 22nd, 2019
Login / Register

Chinese kaira !hūǁîb ge !aub xūn ǀkha go !khōhe


Maria Amakalis ǀAeǁgams-Chinese !hūb di kairab ge ǀawa!namn xa !khōsis !nâ ge ūhe ǁnāpab ge !aub di ǁkhaubasa xūna mā-amsa ra ǁgau permets ose ūhâse ǀAeǁgams !nâ ǂoago wekheb Denstaxtsēs ai a ǀhao-ūhes khao!gâ. ǀAwa!namn ge Lai Yau Ruab, 80 kurixaba 2 !Khanni dis ai !khōsis !nâ ge ū ǁîb ge mā-ams ose ǁkhaubasa !aubǀgurun di xūn ǂgaiǀons ai ǀgui !nabas ǁgûb, 60 !kharaga kaisiga !khōǂgā hâ ǂkhoaǁgûn, ǀgui ǂhûise danakhōb tsî !arub khōb hâna. ǀAwa!namn ge noxopa ǁkhāsib nē xūn diba nî !gôa!gôa. !Gôa!gons Ruani dis ǁîba ǀhapixab ase ra !nuri!gâbas ge ǁîb 4ǁî !âb ‘ǁKhaubasa !Aubǀgurun tsî ǂHarugub ǂHanumās’ dis ai ge ǀhapixa kaisensa. Nē kaira Chinese !hūǁîb gem ā-ams ose !aubǀgurun xūna ūhâs ai ge !nuri!gâhe tsî ǁnās !oagu ǁkharaba nî !âu. Namibiab ǀAwa!namn mîgowaba-aos, Dana Inspekter Kaunapawa Shikwambis, ra mîsa !oab ge Ruana ǀgam tsēra ǀguira ǀasa kurib !nâ ǂgâtoa tsî !khōsis !nâ ge ūhe ǁnāpan ge ǀawa!namna ǀgapiǀgauxa ommi hîa Ludwigsdorf ǁanǁguib ǀAeǁgams !nâ ǁgoeb !nâ māsa ǁnāǂam tsî nē xūn ǀkha a !khō bise. Noxopa i ge ǂanǂuihe tama hâ nēs a ǁîb di omsa, nausab ­ǁîba 17 kuriga nēsi Namibiab !nâ hâ xawe. N$180 000 mâiǁkhaemaris aib ge ǁîba sao ra ǁguiǂamdi !naka ge ǁnāxūhe, ǁîb nî wekheb hoaba Mantaxtsēdi tsî Fraitaxtsēdi hoade ǀAeǁgams ǀawa!namn berodi tawa !nurisen, hoa !naris ǂkhanina māǂgā tsî ǀAeǁgams ǀkhariba ǀkharisi ôa!nâ-aob mā-ams ose ǂoa tidesa. Hanab Ruana nē ǀgapise a māsa ǂgaoǀkhādi ai nî ǀhapimāsens kara tsî ǀhapixase ǁgâu!nâ!khaib xa nî hōhes kara, ob ge ­ǁîba 20 kurin xa !nāsa tama !khō-oms ǁkharaba a ǁgui-aihe ǁkhā tamas ka io 20 kurin tsî marisi ǁkharab tsîn hoana. ǁNâu!gâ-aob Stanleyb ge nē ǁnâu!gâsa 23 !Khanǀgôab 2018 dīs kōse ge mâiǂui !aruǀî nî hâ ôa!nâde dīsa ǀawa!namna mās !aroma. ǂNoaba-aob Kadhila Amoomob ge Ruana gere ǂNûǁkhaeba, Ntelamo Laura Mabukus ǂhanuba gere ǂnûǁkhaebase. ǀAwa!namn ge !hūǁîn hîa nēti ī mā-amsa tama ǁaxasin ǀkha a ǁaxa khoena mû tsî ra !nuri!gân tsîna kai koasa ra mā.
New Era Reporter
2018-01-09 09:55:12 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...