• July 19th, 2019
Login / Register

Dana!ās ge go mîǁgui ǁîs hoa āde daogu !nâ nî dī-ūnusa


Jeremiah Ndjozeb ǀAeǁgams – ǀAeǁgams !Ā!khōmais ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai ge ǀūxu ǁnāti ī !hoan hîa !ā!khōmais mari !nubusigu xa ǁkhāsib !nâ hâ tama daogu !nâ ǂnôa āde dī-ūnus disa ti ra mîde. !Ā!khōmais ge a mîsa !oas ge nē sîsenga dīsa ǀasa ǁAmaǂgans ǂHanumās di sîsenxa kaihes xa ǀgui !khōmâihe hâ. ǁNaetisases ge ǀAeǁgams !ā!khūmaisa ǀnai nē sîsenga ǀnanuǁaeb khao!gâ, ǀKhūǁkhâb tsî !Hoaǂkhaib !nâ ga dītoa hâ ǁnaetisases !kharu gere kurigu !nâ gere dīs ǁkhās khami. Nē kurib !nâ go !onkhaos dī-ūnudi disa a !aromas ge ǀasa ǁamaǂgans di !gûǁnâǀgauba tsî-i ge nēs kūse noxopa nē sîsenna nî dīse khoe-e ǁgauǂnûihe tama hâ. “Xoaǁguisa maris hîa ǀgui āsa dī-ūunus !aroma ra mātarehes ge a N$294,63. Ots hâna aiǁgause 3000 āde nî dī-ūnu kais kara os ge !ā!khōmaisa ǁaupexa N$883,890 sa nî ūhâ. Mariǂnûiǂuis !ā!khōmais dis ge daogu !aroma N$26,350,00 ǂnûiǂui hâ, nēsa xus N$11,152,470 ǀguisa sîsenūhe hâse. Nēs g era ǁgau mari !nubusi-i hâ tama hâsa,” tis ge ǀAeǁgams !Augaba xu hâ !Hoa-tsî-ǁNâuǂharugudi Mâisas, Lydia Amutenyasa ge mî. ǁÎs ge noxopa a mîs ge nē ǁkhaeheǁoasa mâsib ǀguib nē khao hâs ādi nî ǂganamhes disa a !aromasa. “Daogu āde ǂganams ge !kharu ge ǀgui tsî !khare ǁkhāgu ǁaeb !nâ 942 ai ǀAeǁgams !khawagas ǁanǁguigu !nâ ǀgui ge hâ i, ǁîde xu di 23 āde tsēs !nâ gere ǂganamhese. ǀAeǁgams ǀawas ǁanǁguigu !nâ di ge 753 āde ge ǂnôa i tsî tsēs !nâ 21.5 āde gere ǂganamhese,” tis ge Amutenyasa gere !gā!gā.!ā!khōūmais ge ǁkhāti ǁîs di ôa!nâde daogu ai 8-10 Gamaǀaeb dis ai ge dī mâtikō ādi hâsa hōs ase tsî nēs khao!gâ ge ǂanǂui ǁaupexa di 2823 āde ǀAeǁgams ǀawas ǁanǁguigu daogu !nâ ǂnôasa. Nē sîsenna nî dīse hâra ge Otjomuise ǂNûiǂgās hîa !khawagas !âga nî sîsens tsî Indigenous ǂNûiǂgās hîa ǀAeǁgams ǀawas ǁanǁguiga nî dīs hâra. “Hana-i 20 āde tsēs !nâ ǀgui !nans sîsenaon xa nî ǂganamhes kara, o di ge 100 āde wekheb !nâ ǁnā !nans xa a dītoahe ǁkhā. Koro !nandi nî hâs kara, o di ge hoa āde 6 wekhegu !nâ dītoahe ǁkhā.
New Era Reporter
2018-06-19 10:22:20 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...