• March 29th, 2020

Daogu !norasasib danas ge koasa dā!harodi hîa ge daob !norasasiba !gâi!gâi!nâs !aroma a ūhedi ǂnamipe ge mā


Martha Gabriels

ǀAEǁGAMS – Namibiab ǀAwa!namn Daob !Norasasib ǁGaraga Sîsenǂuis !âb !nakaǂnôa danas, Komesares Amalia Gawa!nas ge ǁnāpas ge ǀgaisa !khâikhomsa auto !nari-aona Hôasoreb !nâ sîǂuiba hâ is khao!gâ nēsi ge mî, daob sîsenū-aon di tanisens !kharu ge kaitsēdi ǁaeb !nâ ǂkhîǂkhîsase ge !gûǁnâsa, ai!â ge !kharu kurigu ǀkha i kara ǀgoweǀnōhe o. Daob !norasasib departements ge mûmûsase hoa !hūb di daogu ai 18 ǀHōǂgaeb ǂoa go kurib disa xu gere hâ, ǁgūbas hîa daogu aiga hoa khoen !aroma !gâi!gâi!nâs dis ai !gâbasens ǀkha. Komisares Gawa!nas ra mîsa !oan ge !nāsa !gôab !nari-aona !gâ tsî ū!oasa tanisensa daob ǁgaragu !oagu !hūb a ǂhabase gere ǁgau. ǁNāpa ge ǀHōǂgaeba xu 31 Hôasoreb dis kōse dīhe 71 883 !âidi !nari-aon ǀhubuǀhubusenxūna sîsenū hâse !nari tama hâs dide xun ge 1 409 !nari-aon ǀguina nēs !naka ǀhapixase ge !âisen. Gawa!nas ai!â ra mîsa !oas ge koro persentgu di ǀoroǀorosa autoǂgâugudi !nâ ge hâ tsî !nona persentgu di ǀoroǀorosa autotsūke!gâna xu ra hâ tsû-ain !nâ, nausa gu autotsūke!gân xa ra !aromahe ǁōga ǀgui persenti ǀkha ge ǂharo hîa. 222 !Gôab di !nari-aon ge ǂâuxûiba sîsenū hâse !naris ǀkha !gaeǁaresa ūhâse !khōsis !nâ ge ūhe tsî 9 235 khoen ge ǁguiǂamsa maride mātare tamas ka i o !khōsis !nâ nî ūhese is ǂhawega ge !khō!oa. 

ǁNāpan ge 119 khoena nau hâ daob !norasasib ǁgaragu !ûǂamn ǀkha !gaeǁaresa ūhâse !khōsis !nâ ge ūhe, ǁnāpadi 424 autode daoba sîsenūsa xu ge xoaǁnâhese. Komisares ge ge mî, hanan daoba ra sîsenū khoena hoaǁae ǁîn di daob !norasasib ǁgaraga nî !gôa!gâs kara, ob sada !hūba tsūke!gâ-o!nâ daogu sîsenūsa nî !nurisa. Ai!âs ge Komisares Gawa!nasa !hūǁîn ai ǂgansa ge dī, in ūdawasen tsūke!gân kara hâpan kara sī !nubai kikide !khōǁnâ tsî ǂhaitsi sîsenūs ǂhawegu ai !naosa. “Nē ǀgaub ge uiuixa tsî khoesi ǂhanuga !gôa!gâ tama isa ra ǁgau,” tis ge ge mî. 


Staff Reporter
2020-01-14 07:26:43 | 2 months ago

1 Comments

  1. User
    Ogbede sambola

    Hello Everyone! I am Dr Sambola Muyiwa! A traditional herbal doctor i have traditional herbal medications for GENITAL HERPES 1&2 , HPV, HEPATIC B, CANCER and DIABETIC 1&2, and my herbal medication i prepare is 100% guarantee, permanent cure and no side effect. contact now and be free on; sambolaherbalfoundation11@gmail.com,  my website; https://sambolaherbalfoundation.wordpress.com OR whatsapp on +2348085930654