• July 22nd, 2019
Login / Register

Dâu!khudi ǁnaetisase ra hâ ai !â!âgu ge !nubusib ǂkhari-omn diba ūhâ


Albertina Nakales ǀAeǁgams Dâu!khūdi !â!âb ase a ǂansa !garo!ā!âgu Kabbes hîa Zambezi ǀKharib !nâ ǁgoes digu ge ǀgapi !aorosasib ǁgam-e xu ra !hui ǁōn diba hōs !nâ hâ, ǁnā ǁanǂgāsaben ǀguis khami ī ǂkhari-om mâsi-i tsî !anu āǁgam-i tsîna ūhâ tama xui-ao. ǀGaisa ǀnanu mâsib hîa Zambezib !nâ ge hō!âheb ge ge !aroma ǂauna skolgu tsî ǁanǂgāsaben nau !âga xu ge ǁarahesa. Nē khoen ge ǁkhōǁkhōsa mâsigu !nâ hâ ǁîn nau !anigu ain nî sī ǂgaos kara, o !āba nî xanusa tsîs nēsa aitsama !âuǁgoe hâ krokodelga ǂûmâsens ǀkha a ǀguisa. Kabbes !Khawagas ǁHûi!nâǂharis ǂGigosi ǀAwemā-aob, John Likandob ge ǂoago wekheb !nâ ǀasasen xūna ra ai!gû ǀgauisa New Erab ǂhôare-ao-i ǀkha gere ǀgoragu. Likandob gere mîs !oagu gu ge sao ra !garo!âga ǀgaisase dâu!khudi xa a tsâǀkhāsa, ǂgaiǀons ai Muziis, Mpukanos, Namiyundus tsî Nankuntwes hâde. Likandob hîa ge ǂOago wekheb Sontaxtsēs ai ǁnāpab ge wekheb ǁaeba ǁnā dâu!khusa ǀkhariga sari hâs khao!gâ beros âb tawa gere oaǀkhīb ge ge mî, ǁîb ge nē saridi !nâ mâisan Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabas din, ǂnamipeb ǂansaben tsî Zambezi ǀKharib !aorosib tsî ǁkhōǁkhōsasin mûǂams !âb mâisan tsîn xa ǁnūhe hâ isa. ǁîb ge !aruǀî ge mî, ǁîn ge 12 !kharaga dâu!khusa !âga sari tsî hoa!nâ-aixa mâsiba gere ôa!nâsa. ǂUrusib ǂnamipeb ai kaise ǁkhōǁkhōsa mâsib !nâ nmâ !â!âkha ge Kasikas tsî Muziis hâra. Muziis ǁanǂgā-aon ge ǁnāti ǀgaisase nau !âga xu a ǁaraǂuisa in ǀae!khōs !aroma ǁaupexa 20 kilometerga ǀnopa ǁîs a ǀgū kliniks ǁga. “Dana !gomsib hîas ge nē ôa!nâ !nansa a hōb ge ǂkhari-omn !nubusib tamas ka io ǀkhais ǀkhāsa hîsa. !Nāsa skolgu tsî ǀhûhâsigu ra sîsenū ǂkhari-omn ge ǂgaoǀkhādi ǂkhari-om ti nî ǂgaihe xū-i didi ai dīǀoa tama hâ. !Nāsa khoen ge ǁkhāti !anu āǁgam-i tsîna ūhâ tama hâ tsî nē dâu!khuǁgam-i hîa a ǂuruo!nâ-i ǀgui-e ra sîsenū tsî ûigu âna ǁkhōǁkhōsasib !nâ ra mâi,” tib ge nē ǀawemā-aoba ge !khō-am.
New Era Reporter
2018-03-27 09:54:01 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...