• July 3rd, 2020

Director kavamuroyere morwa nomutangu devhuMbudi zovarugani

WINDHOEK - Munamberewa kurona moministeli zoyirugana nougendero, Lemmy Mutonga moune kaupwire kavamuroyere, pevango lyokulisira nongombe eli garuganesa nomvhura donoNanziabo gwakara poNankuntwe konyima tupu apa karetere nongombe dedi mohambo pevango eli lyakara asi posiruwo soruhamzo kuhanzera. Vaporosi novatungimo kavatente asi Mutonga kwakara moVenduka omu kawizire koZambezi region ayadirure nongombe dedi dize kevango lyokukwateramo lyakara moBukalo dize nye koNaziabo, evango eli gakara Mutonga nonomutangu kumwe naguhya govanona ava vana kara asi vagazarerwa mokudipaga Mutonga. Mukurona govaporosi momukunda gwaZambezi komisare Karel Theron kayinkondopekere eyi asi Mutonga gonomvhura 52, ogu ana kara asi kwatunga moVenduka mositarata sa Starling mositata saVenduka mbudi ezi kazikere zina gumu vatungimo ntani vekero lyanakufa ogu Mutonga. 

Mukurona govaporosi katente asi, Mutonga nowo kavamudipagere ekoro limwe tupu owo vana vamukurwendi. Nakufa ogu Mutonga kwatunga konyara 600 m pepi nomukunda gowo vana kugazara asi yiwo kavamudipagere. Age nare gaturapo embo lyendi pevango eli. Nsene asi siruwo soruhanzo Mutonga kutwara nongombe dedi kevango eli ali pilire kuhanzera moBukalo ano age ngesi moune kakatengwire nye kevango lyendi. Apa nye kakasikire kevango lyendi kakagwene vana turapo notende mbali. Poopo nye pevango olyo mutangu yipo kagutamekerere. Vana womugazarerwa yipo nye kavahomokerere vana vaMutonga makura gumwe yipo karoyere sikutji nokukwata Mutonga kumwe nokuremana yimo ngoso ana kutanta komisare govaporosi yimo ana kutanta ntani asi sirapotwa vanasizegurura kowo vana kugazarera. Simwe esi kavavaropoterere wonomvhura 64, 41, 36 ntani 27 vana kara asi yiwo vaweka uta ou noyikutji una kara asi kwato mbapira zawo omu yina vatamba asi awo kuna kulirwanesa noveta omu ziwapera. Vagazarerwa guyawo nage gumwe ana kara govagazarerwa ntani vatatu vamwe rambangako munwendi gwamwene. 

Madina govagazarerwa kuna kara asi sayitunga ezi zina vadiva nye kuna gahoreke dogoro vakamoneke kohofa momandaha kerapoto eli lina vatamba. Uta ou kuna kara wo a. 22 ntani .376  kukwama omu kavatere yikutji yomauta ogo. Vaporosi komeho yikahoroke eyi kavakere tavafukunya momambo omu kava kere asi vapapare mauta gahana asi paveta momukunda gwina gwakara asi 60 km ponze zodoropa zaKatima Mulilo korwaupumezuva. Ano moVenduka vakwawo koyirugana kavamutjangwilire asi nakufa ogu mugara gokurugana ntani kwatjira Karunga ntani kwakara asi gumwe gafumadeka mukadendi ntani vana vendi ava ana sigi ngesi. Nakukara ediworoko lyendi moVenduka kembo lyendi nye kapi vana gava asi siruwoke, ngava ruganena mosala zomoKhomasdal ano ediworoko limwe ngali kara koBukalo po 14h00 moune, omu ngava mufumadeka mokukamuhoreka moNaziabo mountano 14 Pembagona. Vaholi, vanekoro navavana kuvakwamako vana pumbwa mapukururo kuhamena ehoreko vahepa kugwana Mutonga Samuel (0811271983) ndi Kennedy Nbangu (0811279396).   


Staff Reporter
2019-06-13 11:32:56 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...