New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Divundu kavatulire malikwamo gawo poruzera, nokuhundira vakara melikwami lyomakuliko

Divundu kavatulire malikwamo gawo poruzera, nokuhundira vakara melikwami lyomakuliko

2019-07-11  John Muyamba

Divundu kavatulire malikwamo gawo poruzera, nokuhundira vakara melikwami lyomakuliko

Divundu - Ndango zegendeso zodoropa zaDivundu mokupitira momukurona gomberewa Athanasius Maghumbo katente asi ava vadiva kukulika mavango nomatungo ngesi kuna kuvandindira vawize modoropa ezi mokuyukilira komberewa zomukurona pamberewa yipo vavalikide evhu lina pilire venyalyo.  Morwa ngesi vantu kuna pumbwa mambo ntani mararo yina kara ngesi asi kapisi ureru kuyigwana eyi. “Nye ose kapi tuna hara asi wokukulika tupu kuhamena mambo, ose kuna hara nongesefa, nomberewa noyitora ngoso, ose kuna kara nomema ntani rutjeno, nomuvero detu ngesi dina zeguruka kwava vana hara kuyapungwisa modoropa zetu, yimo ana kutanta Maghumbo. Divundu kuna kara doropa zokupitira vaze moyirongo yaSADC kupitira monzira zaTrans -Caprivi mokupitira monzira ezi pomuvero gwaMuhembo vaze koBotswana, yina kara asi nzira zonsupi nare ono kasika.Vantu ava ava zi vakadingure modoropa ezi kugwanekera nomaudigu mokugwana mararo modoropa ezi zaDivundu. 

Mararo govagenda kuna kara udigu unene mevango eli, yina kara asi mukaro  nye ogu tuna hara erunduruko, makura ngesi kuna hara kuwapukurura evhu navakatunga mambo gokusika ko 82 momukunda gwetu ogu gwaDivundu koruha rwautatu 3, yipo nye tugwane vantu wokutunga mambo yimo ngoso ana kutanta Maghumbo. Morwa kapi nye tuna kara nomavango navavhura kutunga mambo ndi asi mavango gokurara vadinguli. Morwa kapi nye tuna kara nevhu vawapukurura, wokudika mambo ndi nonzugo dokuhira kapi tavayirugana ngoso awo ngesi kuna kuwiza kwange vayahundire evhu eli lina kara asi mbiliha. Mokugusako nye mberewa zovakansela moDivundu kwakaramo sitasi sovaporosi ntani nosure ntatu, sitasi somaholi ntani simwe ngesi kwakusidika, mberewa zoministeli zovantu woruhepo, sipangero gona, mbanga zoyimaliva ntani sitora sosinene ntani posa oyo yimwe tuna kuvhura kutumburako. 

Divundu kwakara nye nomavango gomanzi gokurara vantu komukuro aga gakara asi togendipo okasike ko Bwabwata national park. Divundu evango eli vatulire paveta asi evango lyokutunga mo 2015, kwakara koupumezuva waKavango momukunda gwaMukwe, Kavango zoutokero kwakara 200km kutunda modoropa zaRundu. Divundu kwakara novatungimo wokusika ko 5, 430. 


2019-07-11  John Muyamba

Share on social media