• July 23rd, 2019
Login / Register

Dta na app kavalisintire vahamutjangantoni wonombunga dawo


Hamutjanga gombunga zaAAP, Mariska Brendel ngesi kazire mombunga zaDTA, konyara sivike tupu apa Vincent Kanyetu, vamuhagekesere moDTA, kumwe nokuza moAAP. Munasipundi gwaDTA, Jennifer Van den Heever kayinkondopekere asi sivike esi sina puko, Brendel kawizire kombunga zaDTA. Age kayalipakerere kwetu sivike sina puko ndi asi kwedi kuna puko yimo ana kutanta Heever apa zina kumupura sayitunga zaNew Era. Brendel ogu vahorowere mo2013, asi hamutjangantoni gwaAPP, ngesi kuna kara nye gumwe govakandindate vanahara kukara vakansela modoropa zaRehoboth muruha rwaDTA. Age katente asi kuna kumoneka asi siruwo sina siki sokutunda mo APP. Ame nakere nosiruwo sosiwa moAPP, omu nakagwanena udivi nakara nawo ngesi, ame kwakere taniruganene kumwe naIgnatius Shiwwameni, muntu gomuwa kapi nina kara asi nampo koyili nanivhura kumurundira hawe. Mukarelipo montambo zanavenye mombunga zaAPP, Mathews Wakudumo, nage kayinkondopekere asi Brendel ana tundu moAPP,nye age katente asi kutundamo kwendi kapi nakureta mukarodona nkenye kombunga zawo momahoroworo ogo gana kuwiza. Ose kapi tuna kuzumbanesa nkenye eyi morwa yige ana tundu mombunga zetu, morwa kapi gakere nononkwami dononzi mombunga zetu. Yimo ana kutanta Wakudumo ogu ana kara asi mukwatakanesi gombunga zawo monomukunda edi mbali Kavango zoutokero nezi zoupumezuva. Wakudumo kahundilire vahameni vawo vakahorowore APP, nsene vana hara asi vakamone ekuliko nokugava yirugana kovantu navenye. APP, kuna kara nosirugana omu yina vatumbukire asi awo kuna kara novakandindate monomukunda edi mbali omu yina kara asi mavango age kuna kugalihakanena. Ose tatukareta marunduruko monomukundahorowero ntani monodoropa yimo ana kuuyunga Wakudumo ogu ana kara nehuguvaro asi tavakafunda mahoroworo aga. Kanyetu kwatundire moDTA paveta sivike sina puko, kutunda tupu apa vamuhagekesa nakauke mombunga zaDTA. Age kwamutembe makuye asi kwarandesa mberewa zaDTA, nompitisili nonkwawo vahana kudivako Yuma. APP, kuna kara ngesi mbunga politika zauvali moKavango zoutokero nezi zoupumezuva, omu vana yihafere asi awizo lyaKanyetu moAPP, navenye vakere moDTA ngesi tavamukwama yipo nawo vaze koAPP. Mauyungo ganatameke asi Kanyetu ngesi kuna mutamba vakamupe evango lyouhamutjangantoni mombunga zina ana kasika sinkwa ntani, yimo lyakara elikwamo lyombunga zina ndi asi yiso simwe vana kumupa yipo walye apire kukapitakana.
New Era Reporter
2017-11-16 10:02:59 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...