New Era Newspaper

MTC Shares 2
Icon Collap
...
Home / Duits!hūb ge !khāǁkhaes soǀôana Namibiaba go mîmâiba

Duits!hūb ge !khāǁkhaes soǀôana Namibiaba go mîmâiba

2021-07-13  Albertina Nakale

Duits!hūb ge !khāǁkhaes soǀôana Namibiaba go mîmâiba
Top of a Page

Covid-19 di khoraǂuisens hîa ǁîs hoan xa a ǁkhōǁkhōsa ǂhīguǀgauba ūhâs dis khao!gâb ge Namibiaba ǁîb a !gâi!gâ !hūse ge ǁgaumâihe hîa Duits!hūb xa !khāǁkhaes soǀôan huiba nî māhese. 

ǂOa ge wekheb aib ge Namibiaba ge ǂan!gâ, ôa!nâdi ge dīhes khao!gâ, Delta Covid-19 !â-i hâsa, hîa !haese ǂhīgus tsî ǁōsa !khāǁkhaesa tama ǁanǂgāsaben Afrikab din !nâ ra !aromasa.

ǀNî omkhâisen ra !hūgu ǁkhāgu aseb ge nē !hūb tsîna ǂauna !khā-khaes soǀôana ūhâ tama hâ ǁîb ǁanǂgāsabena ǁkhaubas !aroma. 

ǂGuro !âb di xūn hîa ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ai a ǂgâxa-ūhenas gere !khō!oa soab ais ge ministers, !auga!hūsi !gaeǁaredi dis, Netumbo Nandi-Ndaitwahsa ǁîs di ganganxasiba !hūb di ǀons !nâ Duits!hūb ǁga gowaǂui tsî ǀaro tsî ge mî, ǁAegub Europab !hūb ge a mîǁguisa !khāǁkhaes soǀôana Namibiaba ǀkhaesa, !gôabas ge mî tama hâ i xawe. 

ǂOa ge wekheb Wunstaxs ais ge Ministeris !Auga!hūsi !Gaeǁaredi tsî Sîsenǁareb disa !gâi ǂhôa-e ge !khō!oa, mî gerese Duits!hūb Kabinets ge a mîǁguisa, ǀnî khamikō Afrikab !hūgan nî !khāǁkhaes soǀôana ǀkhaese, Namibiab tsîna !khōǂgā hâse. 

Nē ǂâiǀgaub ge kaise ǀgapise ra !gôa!gâhe tsî da ge tsēs !khō!oa da nîsa a !âu ǁoa. ǂGom!gâ da ra kaise i nētsēsa xuǀhawe tidesa,” tis ge ge mî. 

Nandi-Ndaitwahs ge gere ǀgomǀgom!gao, Global Access (COVAX) ǂharuguba xu ǁaeb ai soǀôana hōs a kai ǁgoaǂuisa, ǂnûiǁkhaemaris tsîn mātarehe hâ hîa. 

Namibiab ge nēsisa ǂgui !gôab soǀôana ǂhâba hâ, îb 60-80 persentgu ǁanǂgāsabena !khāǁkhae ǁkhā. 

Namibiab ge 108 000 !khāǁkhaedi AstraZeneca-i dide ǀnai ǀoasase mātaretoa hâ, xawe ǂurusib ministeri Dr Kalumbib ra mîsa !oa 67 200 !khāǁkhaedi ǀguide ge !khō!oa tsî !gauhâ 40 800 !khāǁkhaedi AstraZeneca-i dide nē ǁkhâb !nâ !âubasensa !oa nî !khō!oa. 

Nē kurib !Hoaǂkaiba xub ge Namibiaba 197 200 Covid-19 !khāǁkhaede !khō!oa hâ. 

Namibiab ǂhanub ge ǂgaoba xu hâ gangansa ge mā, ǂHanub Federal Republiki Duits!hūb diba, nē ǀō-aisa huibab ge ǁkhanaǂgâxa-ūbahe hîa 300 000 ǂhīhesa ǁkhaubas saran, 500 000 ǀom!nâs maskerdi tsî 60 unusen ǁkhā kharogu tsîna ǂoa ge wekheb !nâ !khais !aroma.


2021-07-13  Albertina Nakale

Share on social media
Bottom of a page