• April 22nd, 2019
Login / Register

ECDdi ge ǀgôaron ǁkhāsiga ra omkhâi - Witboois


Hileni Mwandingis Omitaras-!Nakaǂnôa Ministers Surigu ǀGuitikōsib tsî ǀGôaǁgaros dis Lucia Witboois, ge ge mî, !kharu ge ǀgam kurikha ǁaeb !nâs ge ǁîs ministerisa 14 skolǂgâs ai!â hâ kurina ūhâ ǀgôaron di senterde (ECD) Omaheke ǀKharib !nâ ǂkhâ!nâsa a māsa, ǁkhāǁkhās tsî ǁkhāǁkhāsens huisenxūn hoan ǀkha. ǂOago wekheb Denstaxtsēs ais ge ǁîsa Omitaras ECD Sentersas Okorukambe ǁHûi!nâǂharis !nâs gere ǂhanusise ǀhui-am soab ai ǁnāti gere gowaǂuisen. Nē ministeris ge ǁkhāti ǂan!gâ tsî ǂkhâ!nâsa nēti ī ǀgôaron kō!gâs ǀkha a ǁaxa ǁgau!nâ-aode mās !aroma ǂhanub ǀkhāba xu marirosa ge mā. ǀHaob ai di ge ǁkhaisadisi ǀgôarokō!gâ-aode Omahekeb !nâ hâ. ECD Senterdi ge kaise ǂhâǂhâsa !âba ra ǀhuru, ǀgôaron ǀomkhâis ǁkhāǁ­khāsens dis !nâ tsî !gao!gaoba ra ǁgui ǁîn di kaikhâis tsî kaikhoe kais !nâ. !Hū!nāsi EDC Mûǂamaob Develias Ngatjiisiueb, ge ra mî ECD proxramgu ra ǀguiǀguibe ǀgôan di !gao!gaoǁkhāsigu tsî ǁkhāsiga omkhâisa ǀhûhâsigu !nâ ǀnûgus !aroma a ǂhâbasaga. ǁÎb ge ǂhâǂhâsasib mâ ǀguiǀguibe ǁani-i hîa nē ǀgôa-i di omkhâis !nâ !â-e ra ǀhuru-i hoa-i ǀomkhâis nē ǀgôa-i disa ra aimâi tsî !gâi !khomma ǁnāpa xu ra ǀama ǂgaosa. “!Gaoǁgui ǁgau!nâs tsî kō!gâs hâra ge a tsoatsoa ǀgôa-i ǁgau!nâs ǂgarob dira. ǁNā-amaga i ge a ǂhâbasa ǁgûdi tsî ǁgûgu tsîn hoan ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ sîsenǁareb tsî ǂkhâ!nâsa ǁîn ôan skolǂgâs ǂnamipe nî māsa tsî nēs ǀkha ǁîn di ǀomkhâisa nî ǁawoǁawosa.” Ngatjisiiueb ge ǁgûn tsî ǀgôaron !ereamsa tani hâ ǀhûhâsib khoen ai ǂgansa gere dī, in sao ran !nâ māsenxase ǁhao, ǁgûn komitedi !nâ ǁani, mai-e sâiba ǀgôana ǂûmās proxramgu !nâ, ǀgôaron hâ!khaiba !anubes, khomai tsî ǁgamba ǀgôana ǂhôarode tsî hâ nî ǁaxasin !nâ !â tsî ǀgôan turab tsî ǀomkhâisa hui!nâ. “Gôaron hîa nēti ī proxramgu ECDdi diga ra !kharu!nân ge kaise ǀoro !gôab !nâ xratde ra ǂnû!gau tsî !nāsase skol ǂgâtoa tsî ǀgapi ǁkhāǁkhākhâis !khaigu ǁga !kharu tsî ǀgapiǀgause ra mātarehe sîsenga sī ra dī,” tis ge Witbooisa ge mî.
New Era Reporter
2017-10-10 10:38:41 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...