• November 30th, 2020

Ekoro lyatunga moWalvis tavakarundurura kevango lyawo oku navakakara


WALVISBAY - Mukurona pamberewa zodoropa zaWalvisbay Muronga Haingura katente asi vatungimo ava vana kusikisamo yihepwa tavakarundurura morwa evango eli vana kara kuna kara asi lina zura unene omu nye vana kara nelikwamo lyokukavarundiurura owo vana kusikisamo yihepwa vakaze kevango eli navakatumbura asi lyawo narunye nanarunye, lina kara kofarama 37. 
Ukahe wovantu vatunga moWalvisbay kwatunga tupu konyima zomambo govantu peke, konyara vantu wokusika ko 50 000 awo kwatunga konyima zomambo govantu vakwawo mevango lyovakwawo eyi yina kutwaredera asi aw okapi vakara nevango lyewa nampli asi mokuzogana aw okapi vakara nevango lyangoso. 

Eyi kuna kureta nye mukaro dona kodoropa zetu unene apa nye gwatugwana mukisi ogu goCovid-19, eyi yaninkisire kabinete ziturepo etokoro asi vantu wokusika ko 800 moWalvisbay mwelike vahepa kuvapa evango oku navakadika mambo gawpo. 
Mokukwama nye elikwamo olyo, hawe vatungimo wokusika  ko400 vatunga morukanda Twaloloka, omu muna hamene 235 vana ekoro ava bvakere asi mambo gawo kwapire komundiro mokwedi kwaJuly mvhura zeezi, nawo vamwe ava tuna kukadirura vakagwane evango nye lyavene.

‘’ ose kapi tuna lkupura hena melikwamo eli lyokuninka asi kudirura vantu pokaruwo, nye eli kuna kara nye egano lyewa. 
Yii nampili woowo vane ekoro tuna kukatura kofarm 37 nawo tavakakarerera kooko evango ngoso olyo lyawo. 
Yimo ana kutanta. Haingura sivike seesi katanterere sayitunga zaNew era asi awo kuna kuza negano eli komeho omu vana kuyimona asi kuna kuwapa omu vana kugava evhu kovantu, nampili ngomu kapilire kuzamo momunene asi nganpi omu vana kugwana vantu owo nomuvanakuvadirura. 

Mokukwama mwendi age Haingura, katente asi awo nare vawapukurura evango eli ntani nare vatura mosirugana omu murugani gokutara evhu nare gatameka.
‘’ yirugana yimwe kwayirugana pwavene momberewa zawo, omu vawapukurura ec=vhu eli, ntani kuturapo mema omu vahoroka asi vahaka vapura yimaliwa yoyinzi. 
Haingura simpe katente asi kwato yina kara asi yomawokowoko, vatungimo ava vahepa kufuta ko koruha rwawo komavango aga vana kugwana. 

Eyi kuvhura nye vakayigwane nsene asi vana mana kutarurura evhu nalinye neyi vana ruganako. 
Eyi awo kuna hara tupu kuyirugana asi vagwan yimaliwa yawo eyi vana ruganesa, mokukwama mwendi. 
Mokudiva asi natuvenye tuna mono iudigu ou, ose tuna lituramo nye mokulikeverera kokambumburu aka, koCovid-19, makura munisipaliti kwaturapo elikwamo lyatameka mo 2 October dogoro ngesi nayina. 

Elikwamo eli lyekonakono kuna kara asi twahepa kugwan sivaro somambo aga gakara asi kapisi paveta moWalvisbay.
Elikwamo olyo nalitura nye lilikide asi wolye nawa nawa natuvhura kurundurura nokuvapa mavango gawo,’’ yimo ana kutanta. 
- edeklerknepc.com.na
 


Eveline de Klerk
2020-10-22 08:38:52 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...